HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 ChiHai 
 Đàm Hoa Liên 
 123 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 67,015 
 0 
2
 LauXanh 
 Đàm Hoa Liên 
 123 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 42,479 
 0 
3
 TuyetMai 
 Đàm Hoa Liên 
 120 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 19,988 
 0 
4
 UniKey 
 Đàm Hoa Liên 
 119 
 Heartless  
 Chính phái 
 6 
 25,280 
 0 
5
 Tiii 
 Đàm Hoa Liên 
 119 
 Heartless  
 Chính phái 
 6 
 27,439 
 0 
6
 BHzaimKu 
 Đàm Hoa Liên 
 118 
 lXaHoiDenl  
 Chính phái 
 6 
 11,495 
 0 
7
 LinhLinh 
 Đàm Hoa Liên 
 117 
 Challenger  
 Tà phái 
 6 
 14,467 
 0 
8
 LadyKillers 
 Đàm Hoa Liên 
 117 
 Challenger  
 Tà phái 
 6 
 15,202 
 0 
9
 TieuLienHoa 
 Đàm Hoa Liên 
 117 
 Heartless  
 Chính phái 
 6 
 12,330 
 0 
10
 KuToVoDich 
 Đàm Hoa Liên 
 116 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 6 
 16,359 
 0 
11
 SexyPig 
 Đàm Hoa Liên 
 116 
  
 Tà phái 
 6 
 22,875 
 0 
12
 Jackk 
 Đàm Hoa Liên 
 116 
 CBTeam  
 Chính phái 
 6 
 20,925 
 0 
13
 DHLooDDHL 
 Đàm Hoa Liên 
 116 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 6 
 52,541 
 0 
14
 HitFA 
 Đàm Hoa Liên 
 116 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 6 
 14,995 
 0 
15
 ThienThongHit 
 Đàm Hoa Liên 
 116 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 6 
 15,915 
 0 
16
 VuMongDeuLep 
 Đàm Hoa Liên 
 116 
 Heartless  
 Chính phái 
 6 
 25,330 
 0 
17
 MacSexy 
 Đàm Hoa Liên 
 116 
 CBTeam  
 Chính phái 
 6 
 11,230 
 0 
18
 SauThienThu 
 Đàm Hoa Liên 
 115 
 Heartless  
 Chính phái 
 6 
 16,120 
 0 
19
 TrumKS 
 Đàm Hoa Liên 
 115 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 6 
 12,700 
 0 
20
 KimYoungHeo 
 Đàm Hoa Liên 
 115 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 6 
 12,785 
 0 
21
 DytGai16 
 Đàm Hoa Liên 
 115 
 Heartless  
 Chính phái 
 6 
 14,639 
 0 
22
 LeeBonKiHun 
 Đàm Hoa Liên 
 114 
 Challenger  
 Tà phái 
 6 
 25,906 
 0 
23
 Leona 
 Đàm Hoa Liên 
 114 
  
 Tà phái 
 6 
 9,765 
 0 
24
 Shin 
 Đàm Hoa Liên 
 114 
 HuynhDe  
 Chính phái 
 6 
 10,130 
 0