HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 Amee 
 Đàm Hoa Liên 
 150 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 10 
 1,476,831 
 0 
2
 Jasmine 
 Đàm Hoa Liên 
 149 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 1,459,802 
 0 
3
 NextTop 
 Đàm Hoa Liên 
 148 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 1,465,565 
 0 
4
 HiepKhachHanh 
 Đàm Hoa Liên 
 148 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 398,951 
 0 
5
 KimYoungBao 
 Đàm Hoa Liên 
 146 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 1,495,306 
 0 
6
 ThuMap 
 Đàm Hoa Liên 
 145 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 139,100 
 0 
7
 Archdaily 
 Đàm Hoa Liên 
 142 
 LinhDanhThue  
 Tà phái 
 9 
 290,031 
 0 
8
 DiHoaLien 
 Đàm Hoa Liên 
 141 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 17,873 
 0 
9
 Irene 
 Đàm Hoa Liên 
 140 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 188,823 
 0 
10
 MrHuy 
 Đàm Hoa Liên 
 140 
 GreenLand  
 Chính phái 
 9 
 197,153 
 0 
11
 LanKave 
 Đàm Hoa Liên 
 140 
 Trevor  
 Tà phái 
 9 
 1,541,431 
 0 
12
 xXxZeroxXx 
 Đàm Hoa Liên 
 139 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 8 
 167,390 
 0 
13
 Matthew 
 Đàm Hoa Liên 
 138 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 123,858 
 0 
14
 TieuLienHoa 
 Đàm Hoa Liên 
 137 
 TinhAE  
 Chính phái 
 8 
 62,249 
 0 
15
 HoaThienTu 
 Đàm Hoa Liên 
 136 
 GreenLand  
 Tà phái 
 8 
 4,215 
 0 
16
 QuyNguyen 
 Đàm Hoa Liên 
 136 
 GreenLand  
 Tà phái 
 8 
 26,700 
 0 
17
 Express 
 Đàm Hoa Liên 
 136 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 34,960 
 0 
18
 ChipPro 
 Đàm Hoa Liên 
 136 
  
 Tà phái 
 8 
 3,510 
 0 
19
 TuMaChieu 
 Đàm Hoa Liên 
 136 
 GreenLand  
 Tà phái 
 8 
 43,351 
 0 
20
  CinDyNiNa  
 Đàm Hoa Liên 
 136 
 GreenLand  
 Tà phái 
 8 
 29,599 
 0 
21
 ThatSatVuong 
 Đàm Hoa Liên 
 136 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 76,236 
 0 
22
 Laura 
 Đàm Hoa Liên 
 136 
 GreenLand  
 Chính phái 
 8 
 47,973 
 0 
23
 Hela 
 Đàm Hoa Liên 
 136 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 8 
 91,327 
 0 
24
 kyuma 
 Đàm Hoa Liên 
 135 
 BuaXiTin  
 Chính phái 
 8 
 134,238 
 0