HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
25
 NupLumBanLen 
 Diệu Yến 
 141 
  
 Tà phái 
 9 
 188,790 
 0 
26
 DaiShinKan 
 Diệu Yến 
 141 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 9 
 75,151 
 0 
27
 Angelina 
 Diệu Yến 
 141 
 GreenLand  
 Tà phái 
 9 
 183,629 
 0 
28
 PeNhi 
 Diệu Yến 
 141 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 215,309 
 0 
29
 Sniper 
 Diệu Yến 
 141 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 169,713 
 0 
30
 DamDY 
 Diệu Yến 
 141 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 229,573 
 0 
31
 CopCon 
 Diệu Yến 
 141 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 129,536 
 0 
32
 HPBxThienAn 
 Diệu Yến 
 140 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 137,308 
 0 
33
 BaoThanhThien 
 Diệu Yến 
 140 
 NewKing  
 Chính phái 
 9 
 67,857 
 0 
34
 ZzEmOizZ 
 Diệu Yến 
 140 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 215,591 
 0 
35
 AnhPhu 
 Diệu Yến 
 140 
 GreenLand  
 Tà phái 
 9 
 143,342 
 0 
36
 Ragdoll 
 Diệu Yến 
 140 
  
 Tà phái 
 9 
 59,938 
 0 
37
 MrsHanh 
 Diệu Yến 
 140 
 GreenLand  
 Chính phái 
 9 
 620,194 
 0 
38
 0neTheHit 
 Diệu Yến 
 140 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 77,486 
 0 
39
 Elinor 
 Diệu Yến 
 140 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 64,700 
 0 
40
 AnAnn 
 Diệu Yến 
 140 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 74,645 
 0 
41
 o0oSonCao0o 
 Diệu Yến 
 140 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 84,835 
 0 
42
 xxDxYxx 
 Diệu Yến 
 139 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 8 
 123,943 
 0 
43
 MaiLieu 
 Diệu Yến 
 139 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 122,600 
 0 
44
 GiangAKa 
 Diệu Yến 
 139 
 Heartless  
 Tà phái 
 8 
 115,573 
 0 
45
 Dimono 
 Diệu Yến 
 139 
 IndoFood  
 Chính phái 
 8 
 143,464 
 0 
46
 NgaMy 
 Diệu Yến 
 139 
 GreenLand  
 Chính phái 
 8 
 131,635 
 0 
47
 Usopp 
 Diệu Yến 
 139 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 690,380 
 0 
48
 ThichThuDam 
 Diệu Yến 
 139 
  
 Chính phái 
 8 
 138,814 
 0