HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
25
 Cafe 
 Thích Khách 
 130 
  
 Tà phái 
 8 
 71,673 
 0 
26
 LLoveLy 
 Thích Khách 
 128 
 CBTeam  
 Tà phái 
 7 
 278,215 
 0 
27
 BlackWhite 
 Thích Khách 
 128 
  
 Chính phái 
 7 
 19,510 
 0 
28
 PhamCuong 
 Thích Khách 
 127 
  
 Tà phái 
 7 
 538 
 0 
29
  MonkeyDLuffy  
 Thích Khách 
 127 
 OnePiece  
 Tà phái 
 7 
 45,570 
 0 
30
 HeartPiercinG 
 Thích Khách 
 127 
 LinhDanhThue  
 Tà phái 
 7 
 136,295 
 0 
31
 NinJa9x 
 Thích Khách 
 127 
  
 Tà phái 
 7 
 19,320 
 0 
32
 RustedNin 
 Thích Khách 
 127 
 RoyalBlood  
 Chính phái 
 7 
 19,270 
 0 
33
 Usami 
 Thích Khách 
 126 
 AriaCompany  
 Tà phái 
 7 
 92,686 
 0 
34
 Rinoa 
 Thích Khách 
 125 
  
 Chính phái 
 7 
 39,065 
 0 
35
 Mira 
 Thích Khách 
 125 
 HoaLongBang  
 Chính phái 
 7 
 54,415 
 0 
36
 HangCoi 
 Thích Khách 
 124 
 SundayStores  
 Tà phái 
 7 
 33,145 
 0 
37
 1phatchet7 
 Thích Khách 
 122 
 FairyTail  
 Tà phái 
 7 
 24,445 
 0 
38
 TheUnDerTaKer 
 Thích Khách 
 122 
  
 Chính phái 
 7 
 107,532 
 0 
39
 Canabis 
 Thích Khách 
 122 
 SundayStores  
 Tà phái 
 7 
 59,710 
 0 
40
 Pick 
 Thích Khách 
 122 
 zTinhAnhEm  
 Chính phái 
 7 
 22,926 
 0 
41
 AhFang 
 Thích Khách 
 122 
 BigFour  
 Tà phái 
 7 
 69,058 
 0 
42
 DollyLeigh 
 Thích Khách 
 122 
  
 Chính phái 
 7 
 49,209 
 0 
43
 ChotChetChaMay 
 Thích Khách 
 122 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 46,130 
 0 
44
 MonKill 
 Thích Khách 
 121 
 FairyTail  
 Tà phái 
 7 
 26,120 
 0 
45
 ZzMiNizZ 
 Thích Khách 
 121 
 Trevor  
 Tà phái 
 7 
 14,078 
 0 
46
 Nasus 
 Thích Khách 
 121 
  
 Tà phái 
 7 
 10,000 
 0 
47
 TeGieng 
 Thích Khách 
 120 
  
 Tà phái 
 7 
 17,185 
 0 
48
 Giet204 
 Thích Khách 
 120 
 Suzuran  
 Tà phái 
 7 
 14,700 
 0