HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
25
  MonkeyDLuffy  
 Thích Khách 
 127 
 OnePiece  
 Tà phái 
 7 
 45,570 
 0 
26
 RustedNin 
 Thích Khách 
 127 
 RoyalBlood  
 Chính phái 
 7 
 19,270 
 0 
27
 Yena 
 Thích Khách 
 126 
 NewKing  
 Tà phái 
 7 
 31,041 
 0 
28
 Rinoa 
 Thích Khách 
 125 
  
 Chính phái 
 7 
 39,065 
 0 
29
 Mira 
 Thích Khách 
 125 
 HoaLongBang  
 Chính phái 
 7 
 54,415 
 0 
30
 HangCoi 
 Thích Khách 
 124 
 SundayStores  
 Tà phái 
 7 
 33,145 
 0 
31
 1phatchet7 
 Thích Khách 
 122 
 FairyTail  
 Tà phái 
 7 
 24,445 
 0 
32
 Canabis 
 Thích Khách 
 122 
 SundayStores  
 Tà phái 
 7 
 59,710 
 0 
33
 AhFang 
 Thích Khách 
 122 
 BigFour  
 Tà phái 
 7 
 69,058 
 0 
34
 DollyLeigh 
 Thích Khách 
 122 
  
 Chính phái 
 7 
 49,209 
 0 
35
 ChotChetChaMay 
 Thích Khách 
 122 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 46,130 
 0 
36
 MonKill 
 Thích Khách 
 121 
 FairyTail  
 Tà phái 
 7 
 26,120 
 0 
37
 TeGieng 
 Thích Khách 
 120 
  
 Tà phái 
 7 
 17,185 
 0 
38
 NasTSU 
 Thích Khách 
 120 
  
 Tà phái 
 7 
 12,905 
 0 
39
 Illusion 
 Thích Khách 
 119 
  
 Chính phái 
 6 
 20,299 
 0 
40
 MDxx 
 Thích Khách 
 119 
 GreekMyth  
 Tà phái 
 6 
 20,196 
 0 
41
 Scar 
 Thích Khách 
 118 
  
 Tà phái 
 6 
 49,450 
 0 
42
 MongToNhatXom 
 Thích Khách 
 118 
  
 Chính phái 
 6 
 42,774 
 0 
43
 LetW 
 Thích Khách 
 118 
  
 Chính phái 
 6 
 34,450 
 0 
44
 HuongDao 
 Thích Khách 
 118 
  
 Chính phái 
 6 
 8,360 
 0 
45
 P0ol 
 Thích Khách 
 116 
  
 Chính phái 
 6 
 32,835 
 0 
46
 MasterYi 
 Thích Khách 
 116 
  
 Chính phái 
 6 
 39,630 
 0 
47
 VoCuaYi 
 Thích Khách 
 115 
  
 Tà phái 
 6 
 31,145 
 0 
48
 Tunnn 
 Thích Khách 
 115 
  
 Chính phái 
 6 
 1,004 
 0