HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
49
 MeoDen 
 Thương Hào 
 137 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 8 
 136,819 
 0 
50
 LinhHonHuynhDe 
 Diệu Yến 
 137 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 113,252 
 0 
51
 Dragonal 
 Đại Phu 
 137 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 8 
 133,932 
 0 
52
 HuynhAnna 
 Đao Khách 
 137 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 8 
 143,092 
 0 
53
 Rekless 
 Hàn Bảo Quân 
 137 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 8 
 134,985 
 0 
54
 BuiTruc 
 Hàn Bảo Quân 
 137 
 BigFour  
 Tà phái 
 8 
 116,102 
 0 
55
 DiHoaLien 
 Đàm Hoa Liên 
 137 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 212,311 
 0 
56
 NupLumBanLen 
 Diệu Yến 
 137 
 Heartless  
 Tà phái 
 8 
 140,795 
 0 
57
 TinaMy 
 Đao Khách 
 137 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 8 
 132,772 
 0 
58
 GoiTaoLaBaNoi 
 Đao Khách 
 137 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 8 
 135,582 
 0 
59
 Th30ne 
 Kiếm Khách 
 137 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 8 
 134,904 
 0 
60
 Neimira 
 Tử Hào 
 137 
 Challenger  
 Tà phái 
 8 
 155,066 
 0 
61
 1PhatXuyenChym 
 Cung Thủ 
 137 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 8 
 137,571 
 0 
62
 IdolGioiTre 
 Kiếm Khách 
 137 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 130,409 
 0 
63
 19cm 
 Đao Khách 
 137 
  
 Chính phái 
 8 
 259,108 
 0 
64
 LuyenDiSu 
 Đại Phu 
 136 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 28,123 
 0 
65
 ChipPro 
 Đàm Hoa Liên 
 136 
 OnePiece  
 Tà phái 
 8 
 435 
 0 
66
 ThichThiThot 
 Thích Khách 
 136 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 8 
 124,062 
 0 
67
 HongHanh 
 Thích Khách 
 136 
 BigFour  
 Chính phái 
 8 
 164,376 
 0 
68
 DThien 
 Đao Khách 
 136 
 Heartless  
 Tà phái 
 8 
 99,280 
 0 
69
 daiphubixike 
 Đại Phu 
 136 
 Challenger  
 Tà phái 
 8 
 5,531 
 0 
70
 CherryHOT 
 Thích Khách 
 136 
 OnePiece  
 Tà phái 
 8 
 1,550,144 
 0 
71
 Exciter150 
 Diệu Yến 
 136 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 72,163 
 0 
72
 Kahina 
 Đao Khách 
 136 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 8 
 105,991 
 0