HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
49
 NupLumBanLen 
 Diệu Yến 
 141 
  
 Tà phái 
 9 
 189,645 
 0 
50
 KillYou 
 Diệu Yến 
 141 
  
 Tà phái 
 9 
 143,647 
 0 
51
 CaMap6 
 Diệu Yến 
 141 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 292,605 
 0 
52
 Angelina 
 Diệu Yến 
 141 
 GreenLand  
 Tà phái 
 9 
 188,234 
 0 
53
 DaiShinKan 
 Diệu Yến 
 141 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 9 
 75,291 
 0 
54
 DamDuc 
 Diệu Yến 
 141 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 9 
 96,305 
 0 
55
 0neTheHit 
 Diệu Yến 
 141 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 98,206 
 0 
56
 CopCon 
 Diệu Yến 
 141 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 132,836 
 0 
57
 zCaptainMavel 
 Diệu Yến 
 141 
 Trevor  
 Tà phái 
 9 
 105,765 
 0 
58
 BlackDahlia 
 Diệu Yến 
 141 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 71,800 
 0 
59
 HoaBachHop 
 Diệu Yến 
 141 
 NewKing  
 Chính phái 
 9 
 156,167 
 0 
60
 Nupakachi 
 Diệu Yến 
 141 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 94,567 
 0 
61
 HPBxThienAn 
 Diệu Yến 
 141 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 141,058 
 0 
62
 GiangAKa 
 Diệu Yến 
 141 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 137,268 
 0 
63
 AnhPhu 
 Diệu Yến 
 141 
 GreenLand  
 Tà phái 
 9 
 147,392 
 0 
64
 Ragdoll 
 Diệu Yến 
 140 
  
 Tà phái 
 9 
 60,793 
 0 
65
 CucCutBietNoi 
 Diệu Yến 
 140 
 Trevor  
 Tà phái 
 9 
 221,503 
 0 
66
 ChanDoiNo11 
 Diệu Yến 
 140 
 NewKing  
 Chính phái 
 9 
 158,355 
 0 
67
 Usopp 
 Diệu Yến 
 140 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 721,518 
 0 
68
 ChanDoiNo13 
 Diệu Yến 
 140 
  
 Chính phái 
 9 
 164,788 
 0 
69
 xHoaLienMuoix 
 Diệu Yến 
 140 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 9 
 217,006 
 0 
70
 xxDxYxx 
 Diệu Yến 
 140 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 9 
 125,663 
 0 
71
 TopChick01 
 Diệu Yến 
 139 
 Trevor  
 Chính phái 
 8 
 607,813 
 0 
72
 SaintPablo 
 Diệu Yến 
 139 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 8 
 43,713 
 0