HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
49
 MinhLuan 
 Đàm Hoa Liên 
 130 
 GreenLand  
 Chính phái 
 8 
 42,605 
 0 
50
 Gladiator 
 Đàm Hoa Liên 
 129 
 RoyalBlood  
 Tà phái 
 7 
 50,625 
 0 
51
 RustedSte 
 Đàm Hoa Liên 
 129 
 IndoFood  
 Tà phái 
 7 
 27,975 
 0 
52
 PhuongNghi 
 Đàm Hoa Liên 
 129 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 7 
 82,305 
 0 
53
 PhamNguyen 
 Đàm Hoa Liên 
 129 
  
 Tà phái 
 7 
 103,195 
 0 
54
 DhlBoss 
 Đàm Hoa Liên 
 128 
  
 Tà phái 
 7 
 52,505 
 0 
55
 KillYous 
 Đàm Hoa Liên 
 128 
 Suzuran  
 Tà phái 
 7 
 82,854 
 0 
56
 ThichGiaoHop 
 Đàm Hoa Liên 
 128 
  
 Tà phái 
 7 
 7,440 
 0 
57
 TieuHuong03 
 Đàm Hoa Liên 
 128 
  
 Tà phái 
 7 
 15,572 
 0 
58
 Jager 
 Đàm Hoa Liên 
 128 
  
 Tà phái 
 7 
 63,495 
 0 
59
 TieuHuong02 
 Đàm Hoa Liên 
 128 
  
 Tà phái 
 7 
 17,919 
 0 
60
 CENguyenHieu 
 Đàm Hoa Liên 
 128 
  
 Tà phái 
 7 
 32,675 
 0 
61
 TrumSoPK 
 Đàm Hoa Liên 
 128 
  
 Chính phái 
 7 
 8,891 
 0 
62
 BHzaimKu 
 Đàm Hoa Liên 
 128 
  
 Chính phái 
 7 
 24,530 
 0 
63
 Framer1 
 Đàm Hoa Liên 
 128 
  
 Chính phái 
 7 
 62,648 
 0 
64
 TieuHuong002 
 Đàm Hoa Liên 
 127 
  
 Tà phái 
 7 
 15,664 
 0 
65
 longkakano30 
 Đàm Hoa Liên 
 127 
 SaiGon  
 Tà phái 
 7 
 25,958 
 0 
66
 TuanCanh 
 Đàm Hoa Liên 
 127 
  
 Tà phái 
 7 
 40,323 
 0 
67
 DytGai16 
 Đàm Hoa Liên 
 127 
  
 Chính phái 
 7 
 54,168 
 0 
68
 PALADINPTG 
 Đàm Hoa Liên 
 127 
  
 Chính phái 
 7 
 37,946 
 0 
69
 TieuHuong001 
 Đàm Hoa Liên 
 127 
  
 Tà phái 
 7 
 12,445 
 0 
70
 Emilly 
 Đàm Hoa Liên 
 127 
  
 Tà phái 
 7 
 43,190 
 0 
71
 TieuHuong00 
 Đàm Hoa Liên 
 127 
 NguNguoi  
 Tà phái 
 7 
 13,735 
 0 
72
 NhocTocBac 
 Đàm Hoa Liên 
 127 
 BigFour  
 Tà phái 
 7 
 68,672 
 0