HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
73
 BachNgocDuong 
 Đàm Hoa Liên 
 126 
  
 Tà phái 
 7 
 48,015 
 0 
74
 Heaven 
 Đàm Hoa Liên 
 126 
 AAAAAA  
 Tà phái 
 7 
 35,762 
 0 
75
 KuteNo04 
 Đàm Hoa Liên 
 126 
  
 Chính phái 
 7 
 10,407 
 0 
76
 KuteNo01 
 Đàm Hoa Liên 
 126 
  
 Tà phái 
 7 
 7,834 
 0 
77
 TieuHuong01 
 Đàm Hoa Liên 
 126 
  
 Tà phái 
 7 
 10,890 
 0 
78
 Gianna 
 Đàm Hoa Liên 
 126 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 210 
 0 
79
 MaiVy 
 Đàm Hoa Liên 
 126 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 7 
 15,180 
 0 
80
 Shin 
 Đàm Hoa Liên 
 126 
  
 Chính phái 
 7 
 56,935 
 0 
81
 ATK1000 
 Đàm Hoa Liên 
 126 
  
 Tà phái 
 7 
 94,943 
 0 
82
 KuteNo00 
 Đàm Hoa Liên 
 126 
  
 Chính phái 
 7 
 7,199 
 0 
83
 HitFA 
 Đàm Hoa Liên 
 126 
  
 Chính phái 
 7 
 7,746 
 0 
84
 KuteNo02 
 Đàm Hoa Liên 
 125 
 SundayStores  
 Chính phái 
 7 
 54,240 
 0 
85
 DHLooDDHL 
 Đàm Hoa Liên 
 125 
  
 Chính phái 
 7 
 2,825 
 0 
86
 ATK101 
 Đàm Hoa Liên 
 125 
  
 Tà phái 
 7 
 45,690 
 0 
87
 Leona 
 Đàm Hoa Liên 
 125 
  
 Tà phái 
 7 
 36,805 
 0 
88
 DamTieuThu 
 Đàm Hoa Liên 
 125 
  
 Tà phái 
 7 
 48,568 
 0 
89
 OngLaiDo 
 Đàm Hoa Liên 
 125 
  
 Tà phái 
 7 
 53,392 
 0 
90
 ThuyYen 
 Đàm Hoa Liên 
 125 
 LinhDanhThue  
 Chính phái 
 7 
 123,357 
 0 
91
 KimYoungHeo 
 Đàm Hoa Liên 
 125 
  
 Chính phái 
 7 
 3,362 
 0 
92
 ThienThongHit 
 Đàm Hoa Liên 
 125 
  
 Chính phái 
 7 
 979 
 0 
93
 VoLeMinhChu 
 Đàm Hoa Liên 
 125 
 MinhChuVoLam  
 Chính phái 
 7 
 36,645 
 0 
94
 BachHieuSanh 
 Đàm Hoa Liên 
 125 
  
 Chính phái 
 7 
 100,130 
 0 
95
 DoanThi 
 Đàm Hoa Liên 
 125 
  
 Chính phái 
 7 
 60,168 
 0 
96
 Cau2 
 Đàm Hoa Liên 
 125 
  
 Chính phái 
 7 
 10,726 
 0