HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
97
 AuDuongTinh 
 Kiếm Khách 
 114 
  
 Chính phái 
 6 
 10,396 
 0 
98
 HaiNguyenS2 
 Kiếm Khách 
 114 
  
 Tà phái 
 6 
 3,205 
 0 
99
 zZzRuaConzZz 
 Kiếm Khách 
 114 
  
 Tà phái 
 6 
 3,760 
 0 
100
 zZKiemThanZz 
 Kiếm Khách 
 113 
  
 Tà phái 
 6 
 13,709 
 0 
101
  BacBangCungChu  
 Kiếm Khách 
 113 
  
 Chính phái 
 6 
 24,753 
 0 
102
  YunaChinh  
 Kiếm Khách 
 113 
  
 Chính phái 
 6 
 2,080 
 0 
103
 KiemHN 
 Kiếm Khách 
 113 
  
 Tà phái 
 6 
 4,821 
 0 
104
 bachlongkiem 
 Kiếm Khách 
 112 
  
 Chính phái 
 6 
 5,270 
 0 
105
 Thien 
 Kiếm Khách 
 112 
 BigFour  
 Tà phái 
 6 
 13,090 
 0 
106
 Kiem01 
 Kiếm Khách 
 112 
  
 Chính phái 
 6 
 2,015 
 0 
107
 ZzBonzZ 
 Kiếm Khách 
 112 
  
 Tà phái 
 6 
 5,085 
 0 
108
 Help 
 Kiếm Khách 
 112 
  
 Chính phái 
 6 
 2,535 
 0 
109
 Mavis 
 Kiếm Khách 
 112 
  
 Chính phái 
 6 
 5,465 
 0 
110
 DoanCongTu 
 Kiếm Khách 
 111 
  
 Chính phái 
 6 
 40,889 
 0 
111
 Bradley 
 Kiếm Khách 
 111 
  
 Chính phái 
 6 
 12,030 
 0 
112
 F5zBachTuHoa 
 Kiếm Khách 
 111 
  
 Chính phái 
 6 
 7,006 
 0 
113
 ElPulga 
 Kiếm Khách 
 111 
  
 Chính phái 
 6 
 10,645 
 0 
114
 SharpEyes 
 Kiếm Khách 
 111 
  
 Tà phái 
 6 
 17,070 
 0 
115
 MinTeak 
 Kiếm Khách 
 111 
 HuyetNguc  
 Tà phái 
 6 
 11,535 
 0 
116
 Green 
 Kiếm Khách 
 111 
  
 Tà phái 
 6 
 32,195 
 0 
117
 Vill 
 Kiếm Khách 
 111 
  
 Chính phái 
 6 
 3,340 
 0 
118
 GodSerana 
 Kiếm Khách 
 110 
 Trevor  
 Tà phái 
 6 
 1,295 
 0 
119
 GaoKsy 
 Kiếm Khách 
 110 
  
 Tà phái 
 6 
 8,492 
 0 
120
 LongNhi99 
 Kiếm Khách 
 110 
  
 Tà phái 
 6 
 1,725 
 0