HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
97
 DuongTieu 
 Thương Hào 
 101 
  
 Chính phái 
 5 
 6,125 
 0 
98
 LoryMercury 
 Thương Hào 
 101 
 CBTeam  
 Tà phái 
 5 
 3,105 
 0 
99
 ChupaChupS 
 Thương Hào 
 101 
  
 Chính phái 
 5 
 1,225 
 0 
100
 Limppp 
 Thương Hào 
 101 
  
 Chính phái 
 5 
 1,310 
 0 
101
 ManChauSaHoa 
 Thương Hào 
 101 
  
 Chính phái 
 5 
 795 
 0 
102
 DauTo 
 Thương Hào 
 101 
  
 Tà phái 
 5 
 1,355 
 0 
103
 ThuDoanXem 
 Thương Hào 
 101 
  
 Tà phái 
 5 
 2,160 
 0 
104
 DinoChip 
 Thương Hào 
 101 
 VipNhatSever  
 Tà phái 
 5 
 1,950 
 0 
105
 BaVuongThuong 
 Thương Hào 
 101 
  
 Tà phái 
 5 
 1,225 
 0 
106
 LyOnKing 
 Thương Hào 
 100 
 ATyLaVuong  
 Chính phái 
 5 
 8,874 
 0 
107
 SpeaRrow 
 Thương Hào 
 100 
  
 Chính phái 
 5 
 600 
 0 
108
 HeoheoHeoo 
 Thương Hào 
 100 
  
 Tà phái 
 5 
 1,310 
 0 
109
 ThaiLop 
 Thương Hào 
 100 
  
 Tà phái 
 5 
 610 
 0 
110
 ChienThan 
 Thương Hào 
 100 
  
 Chính phái 
 5 
 1,020 
 0 
111
 Bubuchacha 
 Thương Hào 
 100 
  
 Chính phái 
 5 
 1,935 
 0 
112
 GiaBao 
 Thương Hào 
 100 
  
 Chính phái 
 5 
 2,590 
 0 
113
 ZzzTinSDzzZ 
 Thương Hào 
 100 
  
 Tà phái 
 5 
 970 
 0 
114
 Boss2 
 Thương Hào 
 98 
  
 Tà phái 
 4 
 3,690 
 0 
115
 DuongBatMuoi 
 Thương Hào 
 96 
  
 Chính phái 
 4 
 1,775 
 0 
116
 vietdev4 
 Thương Hào 
 95 
  
 Chính phái 
 4 
 1,630 
 0 
117
 ViTu 
 Thương Hào 
 94 
  
 Tà phái 
 4 
 435 
 0 
118
 CoBaBanDam 
 Thương Hào 
 94 
  
 Tà phái 
 4 
 525 
 0 
119
 Chaos 
 Thương Hào 
 93 
  
 Chính phái 
 4 
 2,045 
 0 
120
 HuyenVu 
 Thương Hào 
 92 
  
 Tà phái 
 4 
 2,450 
 0