HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
97
 haiiii 
 Thích Khách 
 106 
  
 Chính phái 
 5 
 845 
 0 
98
 JUDO 
 Thích Khách 
 106 
  
 Tà phái 
 5 
 1,235 
 0 
99
 KienNgan 
 Thích Khách 
 105 
  
 Chính phái 
 5 
 5,460 
 0 
100
 TulaSatThu 
 Thích Khách 
 105 
  
 Tà phái 
 5 
 5,680 
 0 
101
 Diedara 
 Thích Khách 
 105 
  
 Tà phái 
 5 
 5,345 
 0 
102
 D1ep 
 Thích Khách 
 105 
  
 Chính phái 
 5 
 2,950 
 0 
103
 xLeeGion 
 Thích Khách 
 105 
  
 Tà phái 
 5 
 6,920 
 0 
104
 Jeus 
 Thích Khách 
 104 
  
 Tà phái 
 5 
 1,690 
 0 
105
 GreenLine 
 Thích Khách 
 104 
  
 Tà phái 
 5 
 7,364 
 0 
106
 LinhKaKa 
 Thích Khách 
 104 
 Trevor  
 Tà phái 
 5 
 41,455 
 0 
107
 NhatPhiKich 
 Thích Khách 
 104 
  
 Chính phái 
 5 
 11,175 
 0 
108
 NinjaLed1 
 Thích Khách 
 104 
  
 Tà phái 
 5 
 4,475 
 0 
109
 NinjaLed 
 Thích Khách 
 104 
  
 Tà phái 
 5 
 15,331 
 0 
110
 NinjaLed2 
 Thích Khách 
 104 
  
 Tà phái 
 5 
 4,310 
 0 
111
 BEDEQ1 
 Thích Khách 
 104 
  
 Tà phái 
 5 
 9,440 
 0 
112
 Xinh 
 Thích Khách 
 104 
 HuyetNguc  
 Tà phái 
 5 
 5,125 
 0 
113
 ChocTietHeo 
 Thích Khách 
 103 
  
 Tà phái 
 5 
 3,540 
 0 
114
 Pooh 
 Thích Khách 
 103 
  
 Chính phái 
 5 
 2,480 
 0 
115
 TieuMuoiTu 
 Thích Khách 
 103 
  
 Tà phái 
 5 
 3,440 
 0 
116
 DamNinJa 
 Thích Khách 
 103 
 BigFour  
 Tà phái 
 5 
 57,659 
 0 
117
 Lina 
 Thích Khách 
 103 
  
 Chính phái 
 5 
 790 
 0 
118
 Chich1Chot 
 Thích Khách 
 103 
  
 Chính phái 
 5 
 6,971 
 0 
119
 NuThichKhach 
 Thích Khách 
 103 
  
 Tà phái 
 5 
 12,505 
 0 
120
 Assassin 
 Thích Khách 
 103 
 FairyTail  
 Chính phái 
 5 
 3,090 
 0