HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
121
 Bubuchacha 
 Thương Hào 
 100 
  
 Chính phái 
 5 
 1,935 
 0 
122
 ZzLamThienzZ 
 Thương Hào 
 100 
  
 Chính phái 
 5 
 530 
 0 
123
 GiaBao 
 Thương Hào 
 100 
  
 Chính phái 
 5 
 2,590 
 0 
124
 ZzzTinSDzzZ 
 Thương Hào 
 100 
  
 Tà phái 
 5 
 970 
 0 
125
 Boss2 
 Thương Hào 
 98 
  
 Tà phái 
 4 
 3,690 
 0 
126
 ZNhiNuong 
 Thương Hào 
 98 
  
 Tà phái 
 4 
 1,693 
 0 
127
 ThuongKhach01 
 Thương Hào 
 97 
  
 Chính phái 
 4 
 545 
 0 
128
 vietdev4 
 Thương Hào 
 95 
  
 Chính phái 
 4 
 1,630 
 0 
129
 ViTu 
 Thương Hào 
 94 
  
 Tà phái 
 4 
 435 
 0 
130
 CoBaBanDam 
 Thương Hào 
 94 
  
 Tà phái 
 4 
 525 
 0 
131
 Ofxeku 
 Thương Hào 
 94 
  
 Tà phái 
 4 
 500 
 0 
132
 Chaos 
 Thương Hào 
 93 
  
 Chính phái 
 4 
 2,045 
 0 
133
 HuyenVu 
 Thương Hào 
 92 
  
 Tà phái 
 4 
 2,450 
 0 
134
 JayNoir 
 Thương Hào 
 92 
  
 Tà phái 
 4 
 1,865 
 0 
135
 9Thuong 
 Thương Hào 
 91 
  
 Chính phái 
 4 
 1,015 
 0 
136
 TieuNaMi 
 Thương Hào 
 91 
  
 Tà phái 
 4 
 1,430 
 0 
137
 DuongEm 
 Thương Hào 
 90 
  
 Tà phái 
 4 
 1,360 
 0 
138
 Sunny 
 Thương Hào 
 88 
  
 Tà phái 
 4 
 1,880 
 0 
139
 QuyThuong 
 Thương Hào 
 88 
  
 Tà phái 
 4 
 515 
 0 
140
 Hello 
 Thương Hào 
 87 
  
 Tà phái 
 4 
 1,715 
 0 
141
 BaoTroai 
 Thương Hào 
 86 
  
 Tà phái 
 4 
 450 
 0 
142
 Thangss 
 Thương Hào 
 86 
  
 Tà phái 
 4 
 290 
 0 
143
 Thangs 
 Thương Hào 
 86 
  
 Chính phái 
 4 
 305 
 0 
144
 mamujong 
 Thương Hào 
 86 
  
 Tà phái 
 4 
 625 
 0