HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
121
 Sushi 
 Đàm Hoa Liên 
 121 
  
 Chính phái 
 7 
 9,198 
 0 
122
 NamCuong 
 Đàm Hoa Liên 
 121 
  
 Tà phái 
 7 
 101,386 
 0 
123
 Wishkey 
 Đàm Hoa Liên 
 121 
  
 Tà phái 
 7 
 19,760 
 0 
124
 SoLuuHuong 
 Đàm Hoa Liên 
 121 
  
 Tà phái 
 7 
 12,087 
 0 
125
 Milo 
 Đàm Hoa Liên 
 121 
 SundayStores  
 Chính phái 
 7 
 33,970 
 0 
126
  EmGaiMienTay  
 Đàm Hoa Liên 
 121 
  
 Chính phái 
 7 
 7,420 
 0 
127
 OneLL 
 Đàm Hoa Liên 
 121 
  
 Chính phái 
 7 
 26,355 
 0 
128
 ChamMut 
 Đàm Hoa Liên 
 121 
 BigFour  
 Tà phái 
 7 
 48,373 
 0 
129
 OneL 
 Đàm Hoa Liên 
 121 
  
 Chính phái 
 7 
 25,990 
 0 
130
 SsOnE 
 Đàm Hoa Liên 
 121 
  
 Tà phái 
 7 
 21,295 
 0 
131
 KonKac 
 Đàm Hoa Liên 
 121 
 ClearFarm  
 Tà phái 
 7 
 6,535 
 0 
132
 BadGirl 
 Đàm Hoa Liên 
 120 
  
 Tà phái 
 7 
 19,105 
 0 
133
 Biii 
 Đàm Hoa Liên 
 120 
 SundayStores  
 Chính phái 
 7 
 32,695 
 0 
134
 Booo 
 Đàm Hoa Liên 
 120 
 SundayStores  
 Chính phái 
 7 
 31,565 
 0 
135
 MinJun 
 Đàm Hoa Liên 
 120 
 CKFH  
 Chính phái 
 7 
 60,264 
 0 
136
 VuMongDeuLep 
 Đàm Hoa Liên 
 120 
  
 Chính phái 
 7 
 51,580 
 0 
137
 AnhTuan 
 Đàm Hoa Liên 
 120 
  
 Chính phái 
 7 
 27,805 
 0 
138
 OldLady 
 Đàm Hoa Liên 
 120 
 BigFour  
 Chính phái 
 7 
 7,385 
 0 
139
 XDragonBabyX 
 Đàm Hoa Liên 
 120 
  
 Tà phái 
 7 
 7,360 
 0 
140
  XaKuTaRa  
 Đàm Hoa Liên 
 120 
  
 Tà phái 
 7 
 32,259 
 0 
141
 NguCo 
 Đàm Hoa Liên 
 120 
  
 Chính phái 
 7 
 18,600 
 0 
142
 LeThanhTong 
 Đàm Hoa Liên 
 120 
  
 Tà phái 
 7 
 3,815 
 0 
143
  KuTaTaXoa  
 Đàm Hoa Liên 
 120 
  
 Tà phái 
 7 
 27,836 
 0 
144
 SauThienThu 
 Đàm Hoa Liên 
 120 
  
 Chính phái 
 7 
 2,565 
 0