HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
145
 Jores 
 Đàm Hoa Liên 
 120 
  
 Chính phái 
 7 
 12,889 
 0 
146
 NhinCC 
 Đàm Hoa Liên 
 120 
  
 Tà phái 
 7 
 20,795 
 0 
147
 ThePlay 
 Đàm Hoa Liên 
 120 
 BigFour  
 Chính phái 
 7 
 18,170 
 0 
148
 VuiThuikAkA 
 Đàm Hoa Liên 
 120 
  
 Chính phái 
 7 
 98 
 0 
149
 HieuCE 
 Đàm Hoa Liên 
 119 
  
 Chính phái 
 6 
 9,565 
 0 
150
 Dino 
 Đàm Hoa Liên 
 119 
 BigFour  
 Chính phái 
 6 
 54,884 
 0 
151
  OneLove  
 Đàm Hoa Liên 
 119 
  
 Tà phái 
 6 
 37,683 
 0 
152
 JHoon 
 Đàm Hoa Liên 
 119 
 CKFH  
 Chính phái 
 6 
 13,410 
 0 
153
 lamtieunhu 
 Đàm Hoa Liên 
 119 
 DAGamingS2  
 Chính phái 
 6 
 25,980 
 0 
154
 Fetac 
 Đàm Hoa Liên 
 119 
  
 Chính phái 
 6 
 53 
 0 
155
 babaradu 
 Đàm Hoa Liên 
 119 
  
 Tà phái 
 6 
 41,133 
 0 
156
 DamNu 
 Đàm Hoa Liên 
 119 
 DAGamingS2  
 Chính phái 
 6 
 13,315 
 0 
157
 Amphion 
 Đàm Hoa Liên 
 119 
 GreekMyth  
 Chính phái 
 6 
 17,154 
 0 
158
 Shizue 
 Đàm Hoa Liên 
 119 
  
 Chính phái 
 6 
 17,285 
 0 
159
 DamDamBD 
 Đàm Hoa Liên 
 118 
 DAGamingS2  
 Chính phái 
 6 
 10,590 
 0 
160
 lamon 
 Đàm Hoa Liên 
 118 
  
 Chính phái 
 6 
 6,540 
 0 
161
 GundxDung 
 Đàm Hoa Liên 
 118 
 BigFour  
 Tà phái 
 6 
 41,581 
 0 
162
 idol 
 Đàm Hoa Liên 
 118 
 OnePiece2  
 Tà phái 
 6 
 15,935 
 0 
163
 Marple 
 Đàm Hoa Liên 
 118 
 DAGamingS2  
 Chính phái 
 6 
 11,328 
 0 
164
 LinhVuong 
 Đàm Hoa Liên 
 118 
 SongVeDem  
 Chính phái 
 6 
 19,780 
 0 
165
 HoaDao 
 Đàm Hoa Liên 
 118 
 Challenger  
 Tà phái 
 6 
 56,618 
 0 
166
 PamPaa1 
 Đàm Hoa Liên 
 118 
  
 Tà phái 
 6 
 35,661 
 0 
167
 TamTam 
 Đàm Hoa Liên 
 118 
 SongVeDem  
 Chính phái 
 6 
 16,400 
 0 
168
 CuonggCung 
 Đàm Hoa Liên 
 117 
  
 Tà phái 
 6 
 18,610 
 0