HK-DV.NET
Lệnh mua
Tên vật phẩm
Ảnh
Giá
Thông tin vật phẩm
T.gian
 !mua 359 
 Vớ màu đỏ 
 
  20@
 Kết hợp với để nhận các vật phẩm cực kì hấp dẫn 
 V.viễn 
 !mua 356 
 Áo choàng tháng 1 [Nữ] 
 
 200@
 Out of stock
  
 V.viễn 
 !mua 355 
 Áo choàng tháng 1 [Đấu] [Nữ] 
 
 450@
 Out of stock
 Tấn công +5%, Sát thương võ công + 10%, Phòng thủ + 10%, Sinh mệnh +500, Nội công +300
Thời hạn: 31/01/2019 sẽ mất hết tác dụng dòng chữ trắng 
 V.viễn 
 !mua 354 
 Áo choàng tháng 1 [Nhiệt] [Nữ] 
 
 500@
 Out of stock
 Tất cả khí công +1, Kinh nghiệm + 20%
Thời hạn: 31/01/2019 sẽ mất hết tác dụng dòng chữ trắng 
 V.viễn 
 !mua 353 
 Áo choàng tháng 1 [Chân] [Nữ] 
 
 750@
 Out of stock
 Tất cả khí công +1, Kinh nghiệm + 20%, Tấn công +5%, Sát thương võ công + 10%, Phòng thủ + 10%, Sinh mệnh +500, Nội công +300
Thời hạn: 31/01/2019 sẽ mất hết tác dụng dòng chữ trắng 
 V.viễn 
 !mua 352 
 Áo choàng tháng 1 [Chân-2] [Nữ] 
 
 900@
 Out of stock
 Tất cả khí công +1, Kinh nghiệm + 20%, Tấn công +5%, Sát thương võ công + 10%, Phòng thủ + 10%, Sinh mệnh +500, Nội công +300, Xác xuất nhận tiền +50%, may mắn +5%
Thời hạn: 31/01/2019 sẽ mất hết tác dụng dòng chữ trắng 
 V.viễn 
 !mua 351 
 Áo choàng tháng 1 [Thần] [Nữ] 
 
 500@
 Out of stock
 Xác xuất nhận tiền +50%, may mắn +5%
Thời hạn: 31/01/2019 sẽ mất hết tác dụng dòng chữ trắng 
 V.viễn 
 !mua 350 
 Áo choàng tháng 1 [Nam] 
 
 200@
 Out of stock
  
 V.viễn 
 !mua 349 
 Áo choàng tháng 1 [Đấu] [Nam] 
 
 450@
 Out of stock
 Tấn công +5%, Sát thương võ công + 10%, Phòng thủ + 10%, Sinh mệnh +500, Nội công +300
Thời hạn: 31/01/2019 sẽ mất hết tác dụng dòng chữ trắng 
 V.viễn 
 !mua 348 
 Áo choàng tháng 1 [Nhiệt] [Nam] 
 
 500@
 Out of stock
 Tất cả khí công +1, Kinh nghiệm + 20%
Thời hạn: 31/01/2019 sẽ mất hết tác dụng dòng chữ trắng 
 V.viễn 
 !mua 347 
 Áo choàng tháng 1 [Chân] [Nam] 
 
 750@
 Out of stock
 Tất cả khí công +1, Kinh nghiệm + 20%, Tấn công +5%, Sát thương võ công + 10%, Phòng thủ + 10%, Sinh mệnh +500, Nội công +300
Thời hạn: 31/01/2019 sẽ mất hết tác dụng dòng chữ trắng 
 V.viễn 
 !mua 346 
 Áo choàng tháng 1 [Chân-2] [Nam] 
 
 900@
 Out of stock
 Tất cả khí công +1, Kinh nghiệm + 20%, Tấn công +5%, Sát thương võ công + 10%, Phòng thủ + 10%, Sinh mệnh +500, Nội công +300, Xác xuất nhận tiền +50%, may mắn +5%
Thời hạn: 31/01/2019 sẽ mất hết tác dụng dòng chữ trắng 
 V.viễn 
 !mua 345 
 Áo choàng tháng 1 [Thần] [Nam] 
 
 500@
 Out of stock
 Xác xuất nhận tiền +50%, may mắn +5%
Thời hạn: 31/01/2019 sẽ mất hết tác dụng dòng chữ trắng 
 V.viễn 
 !mua 319 
 Dĩa trái cây 
 
  20@
 Kết hợp với Đá lạnh để làm Kem tuyết cho Đao Kiếm Tiếu 
 V.viễn