HK-DV.NET
Lệnh mua
Tên vật phẩm
Ảnh
Giá
Thông tin vật phẩm
T.gian
 !mua 363 
 Túi lì xì 
 
  20@
 Kết hợp với Ma châu tửHắc châu tử để nhận:
- Võ huân ngẫu nhiên (~1000-10000)
- Kỳ lân giáp (thuộc tính ngẫu nhiên 3 ngày) (không khoá)
- Sự khích lệ (+100%,+50%,+20% exp trong 4 giờ)
- Thần Thụ Tâm Pháp 
 V.viễn 
 !mua 359 
 Vớ màu đỏ 
 
  20@
 Kết hợp với để nhận các vật phẩm cực kì hấp dẫn 
 V.viễn 
 !mua 356 
 Áo choàng tháng 3 [Nữ] 
 
 20,000@
 200@
  
 V.viễn 
 !mua 355 
 Áo choàng tháng 3 [Đấu] [Nữ] 
 
 45,000@
 450@
 Tấn công +5%, Sát thương võ công + 10%, Phòng thủ + 10%, Sinh mệnh +500, Nội công +300
Thời hạn: 31/03/2019 sẽ mất hết tác dụng dòng chữ trắng 
 V.viễn 
 !mua 354 
 Áo choàng tháng 3 [Nhiệt] [Nữ] 
 
 50,000@
 500@
 Tất cả khí công +1, Kinh nghiệm + 20%
Thời hạn: 31/03/2019 sẽ mất hết tác dụng dòng chữ trắng 
 V.viễn 
 !mua 353 
 Áo choàng tháng 3 [Chân] [Nữ] 
 
 75,000@
 750@
 Tất cả khí công +1, Kinh nghiệm + 20%, Tấn công +5%, Sát thương võ công + 10%, Phòng thủ + 10%, Sinh mệnh +500, Nội công +300
Thời hạn: 31/03/2019 sẽ mất hết tác dụng dòng chữ trắng 
 V.viễn 
 !mua 352 
 Áo choàng tháng 3 [Chân-2] [Nữ] 
 
 90,000@
 900@
 Tất cả khí công +1, Kinh nghiệm + 20%, Tấn công +5%, Sát thương võ công + 10%, Phòng thủ + 10%, Sinh mệnh +500, Nội công +300, Xác xuất nhận tiền +50%, may mắn +5%
Thời hạn: 31/03/2019 sẽ mất hết tác dụng dòng chữ trắng 
 V.viễn 
 !mua 351 
 Áo choàng tháng 3 [Thần] [Nữ] 
 
 50,000@
 500@
 Xác xuất nhận tiền +50%, may mắn +5%
Thời hạn: 31/03/2019 sẽ mất hết tác dụng dòng chữ trắng 
 V.viễn 
 !mua 350 
 Áo choàng tháng 3 [Nam] 
 
 20,000@
 200@
  
 V.viễn 
 !mua 349 
 Áo choàng tháng 3 [Đấu] [Nam] 
 
 45,000@
 450@
 Tấn công +5%, Sát thương võ công + 10%, Phòng thủ + 10%, Sinh mệnh +500, Nội công +300
Thời hạn: 31/03/2019 sẽ mất hết tác dụng dòng chữ trắng 
 V.viễn 
 !mua 348 
 Áo choàng tháng 3 [Nhiệt] [Nam] 
 
 50,000@
 500@
 Tất cả khí công +1, Kinh nghiệm + 20%
Thời hạn: 31/03/2019 sẽ mất hết tác dụng dòng chữ trắng 
 V.viễn 
 !mua 347 
 Áo choàng tháng 3 [Chân] [Nam] 
 
 75,000@
 750@
 Tất cả khí công +1, Kinh nghiệm + 20%, Tấn công +5%, Sát thương võ công + 10%, Phòng thủ + 10%, Sinh mệnh +500, Nội công +300
Thời hạn: 31/03/2019 sẽ mất hết tác dụng dòng chữ trắng 
 V.viễn 
 !mua 346 
 Áo choàng tháng 3 [Chân-2] [Nam] 
 
 90,000@
 900@
 Tất cả khí công +1, Kinh nghiệm + 20%, Tấn công +5%, Sát thương võ công + 10%, Phòng thủ + 10%, Sinh mệnh +500, Nội công +300, Xác xuất nhận tiền +50%, may mắn +5%
Thời hạn: 31/03/2019 sẽ mất hết tác dụng dòng chữ trắng 
 V.viễn 
 !mua 345 
 Áo choàng tháng 3 [Thần] [Nam] 
 
 50,000@
 500@
 Xác xuất nhận tiền +50%, may mắn +5%
Thời hạn: 31/03/2019 sẽ mất hết tác dụng dòng chữ trắng 
 V.viễn