HK-DV.NET
Lệnh mua
Tên vật phẩm
Ảnh
Giá
Thông tin vật phẩm
T.gian
 !mua 9 
 Túi 
 
  300@
 Mở rộng túi đồ thêm 30 ông trống. Thời hạn 30 ngày (Không thể giao dịch, vứt bỏ, bán) 
 30 ngày 
 !mua 84 
 Chiến phiếu 
 
  100@
 Có thể cầm chiến phiếu đến cửa tiệm đổi tiền (100,000,000 Lượng) 
 V.viễn 
 !mua 4 
 Phúc vận phù (15%)  
 
  75@
 Làm tăng tỷ lệ thành công lên 15%, không thể giao dịch 
 V.viễn 
 !mua 7 
 Treo shop offline 
 
  200@
 Sau khi đã treo xong @shop, bấm lệnh !treoshop. Sử dụng item này, có thể treo shop khi offilne cho đến khi đăng nhập trở lại
Không thể giao dịch (Không hỗ trợ giao dịch qua Acc khác nếu mua nhầm
 V.viễn 
 !mua 24 
 Long miêu 
 
  300@
 Tăng khí công 1, 80 máu và 500 nội công 
 V.viễn 
 !mua 25 
 Thần điêu 
 
  350@
 Tăng 14% CLVC, 80 chính xác và 200 nội công 
 V.viễn 
 !mua 26 
 Truy phong báo 
 
  350@
 Tăng 7 TC, 80 chính xác và 200 nội công 
 V.viễn 
 !mua 27 
 Phách thiên hổ 
 
  350@
 Tăng 6 PT, 10 né tránh và 100 máu 
 V.viễn 
 !mua 8 
 Trường bạch sơn sâm 
 
  100@
 Tẩy toàn bộ điểm khí công của nhân vật 
 V.viễn 
 !mua 34 
 Võ Công Bí Truyền Thư (Thám Hoa Hôn Pháp) 
 
  75@
 Học kỹ năng kết hôn (tấn công - tăng 10% khi party cùng người yêu), chuột phải để học, Alt-L để sử dụng. Không thể giao dịch 
 V.viễn 
 !mua 35 
 Võ Công Bí Truyền Thư (Uyên Ương Nhất Thức) 
 
  75@
 Học kỹ năng kết hôn (hỗ trợ), chuột phải để học, Alt-L để sử dụng. Không thể giao dịch 
 V.viễn 
 !mua 61 
 Trung cấp tập hồn thạch 
 
  250@
 Có thể nâng năng lực sức mạnh linh hồn vũ khí và phòng thủ (áo). 
 V.viễn 
 !mua 62 
 Hạ cấp tập hồn thạch 
 
  150@
 Có thể nâng năng lực sức mạnh linh hồn vũ khí và phòng thủ (áo). Tối đa 5 giai đoạn 
 V.viễn 
 !mua 66 
 Cây kim 
 
  10@
 Nguyên liệu gia công trang sức (khuyên tai) 
 V.viễn