HK-DV.NET
Lệnh mua
Tên vật phẩm
Ảnh
Giá
Thông tin vật phẩm
T.gian
 !mua 343 
 Áo choàng Thần Sấm [Chân/Nam] 
 
 30,000@
 300@
 Trang phục của thần Sấm (Thor), một vị thần đầy quyền lực! Hiệu ứng sấm sét [Gõ lệnh /pray] 
 V.viễn 
 !mua 345 
 Áo choàng tháng 3 [Thần] [Nam] 
 
 50,000@
 500@
 Xác xuất nhận tiền +50%, may mắn +5%
Thời hạn: 31/03/2019 sẽ mất hết tác dụng dòng chữ trắng 
 V.viễn 
 !mua 346 
 Áo choàng tháng 3 [Chân-2] [Nam] 
 
 90,000@
 900@
 Tất cả khí công +1, Kinh nghiệm + 20%, Tấn công +5%, Sát thương võ công + 10%, Phòng thủ + 10%, Sinh mệnh +500, Nội công +300, Xác xuất nhận tiền +50%, may mắn +5%
Thời hạn: 31/03/2019 sẽ mất hết tác dụng dòng chữ trắng 
 V.viễn 
 !mua 347 
 Áo choàng tháng 3 [Chân] [Nam] 
 
 75,000@
 750@
 Tất cả khí công +1, Kinh nghiệm + 20%, Tấn công +5%, Sát thương võ công + 10%, Phòng thủ + 10%, Sinh mệnh +500, Nội công +300
Thời hạn: 31/03/2019 sẽ mất hết tác dụng dòng chữ trắng 
 V.viễn 
 !mua 348 
 Áo choàng tháng 3 [Nhiệt] [Nam] 
 
 50,000@
 500@
 Tất cả khí công +1, Kinh nghiệm + 20%
Thời hạn: 31/03/2019 sẽ mất hết tác dụng dòng chữ trắng 
 V.viễn 
 !mua 349 
 Áo choàng tháng 3 [Đấu] [Nam] 
 
 45,000@
 450@
 Tấn công +5%, Sát thương võ công + 10%, Phòng thủ + 10%, Sinh mệnh +500, Nội công +300
Thời hạn: 31/03/2019 sẽ mất hết tác dụng dòng chữ trắng 
 V.viễn 
 !mua 350 
 Áo choàng tháng 3 [Nam] 
 
 20,000@
 200@
  
 V.viễn 
 !mua 342 
 Áo choàng Tiểu Nữ Thần [Chân/Nữ] 
 
 30,000@
 300@
 Phục trang của tiểu nữ thần xinh đẹp Valkyrie, vị nữ thần bất tử với nhiều quyền năng Hiệu ứng hành động [Gõ Lệnh: /pray] 
 V.viễn 
 !mua 351 
 Áo choàng tháng 3 [Thần] [Nữ] 
 
 50,000@
 500@
 Xác xuất nhận tiền +50%, may mắn +5%
Thời hạn: 31/03/2019 sẽ mất hết tác dụng dòng chữ trắng 
 V.viễn 
 !mua 352 
 Áo choàng tháng 3 [Chân-2] [Nữ] 
 
 90,000@
 900@
 Tất cả khí công +1, Kinh nghiệm + 20%, Tấn công +5%, Sát thương võ công + 10%, Phòng thủ + 10%, Sinh mệnh +500, Nội công +300, Xác xuất nhận tiền +50%, may mắn +5%
Thời hạn: 31/03/2019 sẽ mất hết tác dụng dòng chữ trắng 
 V.viễn 
 !mua 353 
 Áo choàng tháng 3 [Chân] [Nữ] 
 
 75,000@
 750@
 Tất cả khí công +1, Kinh nghiệm + 20%, Tấn công +5%, Sát thương võ công + 10%, Phòng thủ + 10%, Sinh mệnh +500, Nội công +300
Thời hạn: 31/03/2019 sẽ mất hết tác dụng dòng chữ trắng 
 V.viễn 
 !mua 354 
 Áo choàng tháng 3 [Nhiệt] [Nữ] 
 
 50,000@
 500@
 Tất cả khí công +1, Kinh nghiệm + 20%
Thời hạn: 31/03/2019 sẽ mất hết tác dụng dòng chữ trắng 
 V.viễn 
 !mua 355 
 Áo choàng tháng 3 [Đấu] [Nữ] 
 
 45,000@
 450@
 Tấn công +5%, Sát thương võ công + 10%, Phòng thủ + 10%, Sinh mệnh +500, Nội công +300
Thời hạn: 31/03/2019 sẽ mất hết tác dụng dòng chữ trắng 
 V.viễn 
 !mua 356 
 Áo choàng tháng 3 [Nữ] 
 
 20,000@
 200@
  
 V.viễn