HK-DV.NET
Lệnh mua
Tên vật phẩm
Ảnh
Giá
Thông tin vật phẩm
T.gian
 !mua 345 
 Áo choàng tháng 5 [Thần] [Nam] 
 
 501@
 500@
 Xác xuất nhận tiền +50%, may mắn +5%
Thời hạn: Qua tháng mới sẽ mất hết tác dụng dòng chữ trắng 
 V.viễn 
 !mua 346 
 Áo choàng tháng 5 [Chân-2] [Nam] 
 
 901@
 900@
 Tất cả khí công +1, Kinh nghiệm + 20%, Tấn công +5%, Sát thương võ công + 10%, Phòng thủ + 10%, Sinh mệnh +500, Nội công +300, Xác xuất nhận tiền +50%, may mắn +5%
Thời hạn: Qua tháng mới sẽ mất hết tác dụng dòng chữ trắng 
 V.viễn 
 !mua 347 
 Áo choàng tháng 5 [Chân] [Nam] 
 
 751@
 750@
 Tất cả khí công +1, Kinh nghiệm + 20%, Tấn công +5%, Sát thương võ công + 10%, Phòng thủ + 10%, Sinh mệnh +500, Nội công +300
Thời hạn: Qua tháng mới sẽ mất hết tác dụng dòng chữ trắng 
 V.viễn 
 !mua 348 
 Áo choàng tháng 5 [Nhiệt] [Nam] 
 
 501@
 500@
 Tất cả khí công +1, Kinh nghiệm + 20%
Thời hạn: Qua tháng mới sẽ mất hết tác dụng dòng chữ trắng 
 V.viễn 
 !mua 349 
 Áo choàng tháng 5 [Đấu] [Nam] 
 
 451@
 450@
 Tấn công +5%, Sát thương võ công + 10%, Phòng thủ + 10%, Sinh mệnh +500, Nội công +300
Thời hạn: Qua tháng mới sẽ mất hết tác dụng dòng chữ trắng 
 V.viễn 
 !mua 350 
 Áo choàng tháng 5 [Nam] 
 
 201@
 200@
  
 V.viễn 
 !mua 351 
 Áo choàng tháng 5 [Thần] [Nữ] 
 
 501@
 500@
 Xác xuất nhận tiền +50%, may mắn +5%
Thời hạn: Qua tháng mới sẽ mất hết tác dụng dòng chữ trắng 
 V.viễn 
 !mua 352 
 Áo choàng tháng 5 [Chân-2] [Nữ] 
 
 901@
 900@
 Tất cả khí công +1, Kinh nghiệm + 20%, Tấn công +5%, Sát thương võ công + 10%, Phòng thủ + 10%, Sinh mệnh +500, Nội công +300, Xác xuất nhận tiền +50%, may mắn +5%
Thời hạn: Qua tháng mới sẽ mất hết tác dụng dòng chữ trắng 
 V.viễn 
 !mua 353 
 Áo choàng tháng 5 [Chân] [Nữ] 
 
 751@
 750@
 Tất cả khí công +1, Kinh nghiệm + 20%, Tấn công +5%, Sát thương võ công + 10%, Phòng thủ + 10%, Sinh mệnh +500, Nội công +300
Thời hạn: Qua tháng mới sẽ mất hết tác dụng dòng chữ trắng 
 V.viễn 
 !mua 354 
 Áo choàng tháng 5 [Nhiệt] [Nữ] 
 
 501@
 500@
 Tất cả khí công +1, Kinh nghiệm + 20%
Thời hạn: Qua tháng mới sẽ mất hết tác dụng dòng chữ trắng 
 V.viễn 
 !mua 355 
 Áo choàng tháng 5 [Đấu] [Nữ] 
 
 451@
 450@
 Tấn công +5%, Sát thương võ công + 10%, Phòng thủ + 10%, Sinh mệnh +500, Nội công +300
Thời hạn: Qua tháng mới sẽ mất hết tác dụng dòng chữ trắng 
 V.viễn 
 !mua 356 
 Áo choàng tháng 5 [Nữ] 
 
 201@
 200@
  
 V.viễn 
 !mua 364 
 Mặt nạ IronMan 
 
 21@
 20@
 Kết hợp với Găng tay Infinity để nhận các vật phẩm cực kì hấp dẫn 
 V.viễn