HK-DV.NET
Lệnh mua
Tên vật phẩm
Ảnh
Giá
Thông tin vật phẩm
T.gian
 !mua 201 
 Hộ tâm đan 20% 
 
 50@ 
 So với lúc bình thường thì lượng điểm kinh nghiệm nhận được tăng 20% trong 2 giờ 
 V.viễn 
 !mua 198 
 Ngưng thần châu (Địa) (10 triệu) (Khóa) 
 
 150@ 
 Khi đánh quái sẽ có thêm điểm kinh nghiệm lưu vào trong
Ấn chuột phải là có thể tu luyện Ngưng thần châu 
 V.viễn 
 !mua 197 
 Ngưng thần châu (Địa) (5 triệu) (Khóa) 
 
 80@ 
 Khi đánh quái sẽ có thêm điểm kinh nghiệm lưu vào trong
Ấn chuột phải là có thể tu luyện Ngưng thần châu 
 V.viễn 
 !mua 196 
 Áo choàng 
 
 200@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 195 
 Áo choàng 
 
 250@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 194 
 Áo choàng 
 
 150@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 193 
 Áo choàng 
 
 150@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 191 
 Áo choàng 
 
 200@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 190 
 Áo choàng 
 
 250@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 189 
 Áo choàng 
 
 250@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 188 
 Áo choàng 
 
 250@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 187 
 Áo choàng 
 
 300@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 186 
 Áo choàng 
 
 150@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 185 
 Áo choàng 
 
 150@ 
 ... 
 V.viễn