HK-DV.NET
Lệnh mua
Tên vật phẩm
Ảnh
Giá
Thông tin vật phẩm
T.gian
 !mua 36 
 Yêu Hóa Ma Võ (Tươi sống)(nhỏ) 
 
  35@
 Tăng 40 điểm lực công kích, sức phòng ngự +40, lực công kích võ công 5%,điểm kinh nghiệm 10%, lực hút hồn tăng 10% trong 2 giờ  
 V.viễn 
 !mua 435 
 Áo choàng [Nữ] 
 
 300@
 250@
 ... 
 V.viễn 
 !mua 434 
 Áo choàng [Nữ] 
 
 300@
 250@
 ... 
 V.viễn 
 !mua 433 
 Áo choàng [Nữ] 
 
 300@
 250@
 ... 
 V.viễn 
 !mua 432 
 Áo choàng [Nữ] 
 
 300@
 250@
 ... 
 V.viễn 
 !mua 430 
 Áo choàng [Nữ] 
 
 300@
 250@
 ... 
 V.viễn 
 !mua 429 
 Áo choàng [Nữ] 
 
 300@
 250@
 ... 
 V.viễn 
 !mua 428 
 Áo choàng [Nữ] 
 
 350@
 300@
 ... 
 V.viễn 
 !mua 427 
 Áo choàng [Nữ] 
 
 350@
 300@
 ... 
 V.viễn 
 !mua 426 
 Áo choàng [Nữ] 
 
 350@
 300@
 ... 
 V.viễn 
 !mua 425 
 Áo choàng [Nữ] 
 
 300@
 250@
 ... 
 V.viễn 
 !mua 424 
 Áo choàng [Nữ] 
 
 350@
 300@
 ... 
 V.viễn 
 !mua 423 
 Áo choàng [Nữ] 
 
 300@
 250@
 ... 
 V.viễn 
 !mua 422 
 Áo choàng [Nữ] 
 
 350@
 300@
 ... 
 V.viễn