Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 BabyShark 
  Thích Khách 
 155 
 GoldKing  
 Chính phái 
 10 
 1,678,870 
 0 
2
 NhaAnhGiauLam 
  Đao Khách 
 153 
 DocBaHouse  
 Chính phái 
 10 
 1,559,314 
 0 
3
 G0DLIKE 
  Tử Hào 
 153 
 GoldKing  
 Chính phái 
 10 
 1,493,492 
 0 
4
 ThienDiem 
  Thích Khách 
 153 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 10 
 1,692,123 
 0 
5
 LongCung 
  Cung Thủ 
 153 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 10 
 1,738,511 
 0 
6
 GODLIKE 
  Diệu Yến 
 153 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 10 
 1,475,649 
 0 
7
 VIAGRA 
  Đại Phu 
 153 
 GoldKing  
 Chính phái 
 10 
 1,516,651 
 0 
8
 PhaLeTim 
  Cung Thủ 
 152 
 DocBaHouse  
 Chính phái 
 10 
 1,633,931 
 0 
9
 MrKen 
  Thích Khách 
 152 
 DocBaHouse  
 Chính phái 
 10 
 1,564,794 
 0 
10
 Bellion 
  Kiếm Khách 
 151 
 DocBaHouse  
 Chính phái 
 10 
 3,647,495 
 0 
11
 BeNhi 
  Cầm Sư 
 151 
 GoldKing  
 Chính phái 
 10 
 1,467,882 
 0 
12
 MRsuong 
  Quyền Sư 
 151 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 10 
 1,564,250 
 0 
13
 DamHoaLien 
  Đàm Hoa Liên 
 151 
 GoldKing  
 Chính phái 
 10 
 1,860,538 
 0 
14
 Loan 
  Diệu Yến 
 151 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 10 
 1,513,959 
 0 
15
 AllForYou 
  Kiếm Khách 
 151 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 10 
 1,494,108 
 0 
16
 ThichKhach 
  Diệu Yến 
 151 
 GoldKing  
 Chính phái 
 10 
 1,466,420 
 0 
17
 PeMyDeThuong 
  Thương Hào 
 151 
  
 Chính phái 
 10 
 395,723 
 0 
18
 zKiemThanhz 
  Đàm Hoa Liên 
 150 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 10 
 1,866,679 
 0 
19
 zGuanYu 
  Tử Hào 
 150 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 10 
 1,517,903 
 0 
20
 DaoK 
  Đao Khách 
 150 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 10 
 1,632,682 
 0 
21
 ArThurN01 
  Kiếm Khách 
 150 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 10 
 1,460,768 
 0 
22
 Amiee 
  Kiếm Khách 
 150 
  
 Tà phái 
 10 
 1,452,383 
 0 
23
 Fiora 
  Đàm Hoa Liên 
 150 
 GoldKing  
 Chính phái 
 10 
 1,487,950 
 0 
24
 Amee 
  Đàm Hoa Liên 
 150 
  
 Tà phái 
 10 
 1,449,985 
 0 
25
 FallenAngel 
  Diệu Yến 
 150 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 10 
 1,499,387 
 0