Cụm Máy chủ: Đế Vương Cung | Nam Lâm (Soon)

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 AllForYou 
 Kiếm Khách 
 151 
  
 Tà phái 
 10 
 1,493,748 
 0 
2
 ArThurN01 
 Kiếm Khách 
 150 
 TaLinh  
 Tà phái 
 10 
 1,461,940 
 0 
3
 Amiee 
 Kiếm Khách 
 150 
  
 Tà phái 
 10 
 1,453,443 
 0 
4
 Bellion 
 Kiếm Khách 
 150 
 GoldKing  
 Chính phái 
 10 
 2,365,860 
 0 
5
 SnowFlower 
 Kiếm Khách 
 150 
  
 Chính phái 
 10 
 1,482,787 
 0 
6
 ArcZ 
 Kiếm Khách 
 147 
  
 Tà phái 
 9 
 558,965 
 0 
7
 Dart 
 Kiếm Khách 
 147 
  
 Tà phái 
 9 
 1,547,619 
 0 
8
 TheLord 
 Kiếm Khách 
 146 
  
 Tà phái 
 9 
 198,578 
 0 
9
 BeWithMe1903 
 Kiếm Khách 
 146 
  
 Chính phái 
 9 
 194,412 
 0 
10
 Katniss 
 Kiếm Khách 
 145 
  
 Chính phái 
 9 
 121,711 
 0 
11
 MissLee 
 Kiếm Khách 
 144 
  
 Tà phái 
 9 
 175,437 
 0 
12
 SexSlave 
 Kiếm Khách 
 143 
  
 Tà phái 
 9 
 1,473,937 
 0 
13
 MaiKa 
 Kiếm Khách 
 143 
  
 Chính phái 
 9 
 833,296 
 0 
14
 Freezer 
 Kiếm Khách 
 142 
  
 Tà phái 
 9 
 1,351,222 
 0 
15
 MongMong 
 Kiếm Khách 
 142 
  
 Chính phái 
 9 
 305,826 
 0 
16
 BoGiaNhaQue 
 Kiếm Khách 
 142 
  
 Tà phái 
 9 
 778,797 
 0 
17
 HaQuocHuy 
 Kiếm Khách 
 140 
 TaLinh  
 Tà phái 
 9 
 1,269,614 
 0 
18
 DaiViet 
 Kiếm Khách 
 139 
  
 Chính phái 
 7 
 353,061 
 0 
19
 ZzWinDyBoyzZ 
 Kiếm Khách 
 136 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 8 
 1,482,095 
 0 
20
 Dartt 
 Kiếm Khách 
 136 
  
 Tà phái 
 7 
 261,514 
 0 
21
 PeNhiNhi 
 Kiếm Khách 
 136 
  
 Chính phái 
 8 
 535,719 
 0 
22
 TheQueen 
 Kiếm Khách 
 133 
  
 Tà phái 
 8 
 297,277 
 0 
23
 BadBoy1905 
 Kiếm Khách 
 131 
  
 Chính phái 
 8 
 13,940 
 0 
24
 zBigHit 
 Kiếm Khách 
 125 
  
 Chính phái 
 7 
 2,405 
 0 
25
 BoBoiBoy 
 Kiếm Khách 
 122 
  
 Tà phái 
 7 
 13,754 
 0