Cụm Máy chủ: Đế Vương Cung | Nam Lâm (Soon)

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 BeNhi 
 Cầm Sư 
 151 
  
 Chính phái 
 10 
 1,452,952 
 0 
2
 Suzie 
 Cầm Sư 
 149 
  
 Tà phái 
 9 
 1,466,732 
 0 
3
 IceWitch 
 Cầm Sư 
 146 
  
 Chính phái 
 9 
 789,731 
 0 
4
 SamSamCutie 
 Cầm Sư 
 143 
  
 Chính phái 
 9 
 255,234 
 0 
5
 KingMonkey 
 Cầm Sư 
 142 
  
 Tà phái 
 9 
 66,380 
 0 
6
 DuongCam 
 Cầm Sư 
 141 
  
 Chính phái 
 9 
 722,452 
 0 
7
 ToKuDa 
 Cầm Sư 
 138 
  
 Chính phái 
 8 
 219,745 
 0 
8
 ChucAnhDai 
 Cầm Sư 
 137 
  
 Tà phái 
 8 
 254,218 
 0 
9
 TrjeuPhjYen 
 Cầm Sư 
 135 
  
 Chính phái 
 8 
 65,060 
 0 
10
 ChuHeoCon 
 Cầm Sư 
 130 
  
 Chính phái 
 6 
 79,985 
 0 
11
 NhamDoanhDoanh 
 Cầm Sư 
 108 
  
 Tà phái 
 5 
 47,120 
 0 
12
 zSatThuKieuMyz 
 Cầm Sư 
 107 
  
 Tà phái 
 5 
 4,288 
 0 
13
 LoVeCold 
 Cầm Sư 
 95 
  
 Chính phái 
 2 
 1,820 
 0 
14
 tinh2 
 Cầm Sư 
 89 
  
 Tà phái 
 4 
 635 
 0 
15
 MeeGoo 
 Cầm Sư 
 68 
  
 Tà phái 
 3 
 175 
 0 
16
 NguyetLove 
 Cầm Sư 
 63 
  
 Chính phái 
 3 
 3,525 
 0 
17
 shop 
 Cầm Sư 
 52 
  
 Chính phái 
 2 
 46,440 
 0