Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 BeNhi 
  Cầm Sư 
 152 
 GoldKing  
 Chính phái 
 10 
 1,477,737 
 0 
2
 KingMonkey 
  Cầm Sư 
 150 
 DocBaHouse  
 Chính phái 
 10 
 227,290 
 0 
3
 LoveRose 
  Cầm Sư 
 149 
  
 Chính phái 
 9 
 794,317 
 0 
4
 Suzie 
  Cầm Sư 
 149 
  
 Tà phái 
 9 
 1,466,732 
 0 
5
 IceWitch 
  Cầm Sư 
 146 
  
 Chính phái 
 9 
 789,641 
 0 
6
 SamSamCutie 
  Cầm Sư 
 143 
  
 Chính phái 
 9 
 255,239 
 0 
7
 ToKuDa 
  Cầm Sư 
 142 
 GoldKing  
 Chính phái 
 9 
 259,610 
 0 
8
 DuongCam 
  Cầm Sư 
 141 
 DocBaHouse  
 Chính phái 
 9 
 723,972 
 0 
9
 CongChua 
  Cầm Sư 
 139 
 GoldKing  
 Chính phái 
 8 
 48,710 
 0 
10
 ChucAnhDai 
  Cầm Sư 
 137 
  
 Tà phái 
 8 
 254,218 
 0 
11
 MyL0ve 
  Cầm Sư 
 136 
 DocBaHouse  
 Chính phái 
 8 
 60,385 
 0 
12
 TrjeuPhjYen 
  Cầm Sư 
 135 
  
 Chính phái 
 8 
 65,060 
 0 
13
 VoVietDJ 
  Cầm Sư 
 134 
  
 Tà phái 
 6 
 156,675 
 0 
14
 oShins 
  Cầm Sư 
 133 
 FlameSClan  
 Tà phái 
 8 
 85,265 
 0 
15
 ChuHeoCon 
  Cầm Sư 
 130 
  
 Chính phái 
 6 
 79,985 
 0 
16
 EpKieuLamDi 
  Cầm Sư 
 127 
  
 Tà phái 
 7 
 34,414 
 0 
17
 Lashkmi 
  Cầm Sư 
 123 
  
 Chính phái 
 7 
 15,055 
 0 
18
 S2NguoiAy 
  Cầm Sư 
 113 
  
 Tà phái 
 6 
 13,309 
 0 
19
 BabyMaQuyTranh 
  Cầm Sư 
 112 
  
 Tà phái 
 6 
 2,700 
 0 
20
 HanMacTu 
  Cầm Sư 
 110 
  
 Chính phái 
 6 
 5,660 
 0 
21
 NhamDoanhDoanh 
  Cầm Sư 
 108 
  
 Tà phái 
 5 
 47,120 
 0 
22
 zSatThuKieuMyz 
  Cầm Sư 
 107 
  
 Tà phái 
 5 
 4,303 
 0 
23
 GunT2 
  Cầm Sư 
 104 
  
 Chính phái 
 5 
 740 
 0 
24
 Lonica 
  Cầm Sư 
 103 
  
 Tà phái 
 5 
 2,300 
 0 
25
 tinh2 
  Cầm Sư 
 101 
  
 Tà phái 
 5 
 1,840 
 0