Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
226
 Nupakachi 
  Diệu Yến 
 141 
  
 Tà phái 
 9 
 103,852 
 0 
227
 ShenLong 
  Tử Hào 
 141 
  
 Tà phái 
 9 
 118,367 
 0 
228
 Cybort 
  Tử Hào 
 141 
  
 Tà phái 
 9 
 121,691 
 0 
229
 ToSuBaBa 
  Đại Phu 
 141 
  
 Chính phái 
 9 
 109,100 
 0 
230
 TenNhanVatGame 
  Tử Hào 
 141 
  
 Tà phái 
 8 
 178,446 
 0 
231
 ThiLoNhi 
  Diệu Yến 
 141 
  
 Tà phái 
 9 
 119,974 
 0 
232
 TieuLongNu 
  Đại Phu 
 141 
  
 Chính phái 
 9 
 108,792 
 0 
233
 NeverGiveUp 
  Tử Hào 
 141 
  
 Tà phái 
 9 
 142,946 
 0 
234
 BaoThuong 
  Tử Hào 
 141 
  
 Tà phái 
 9 
 202,188 
 0 
235
 TheLife 
  Thần Nữ 
 141 
 GoldKing  
 Chính phái 
 9 
 102,123 
 0 
236
 ThanThoai 
  Thần Nữ 
 141 
 GoldKing  
 Chính phái 
 9 
 15,480 
 0 
237
 DuongCam 
  Cầm Sư 
 141 
 DocBaHouse  
 Chính phái 
 9 
 723,972 
 0 
238
 Zoee 
  Diệu Yến 
 141 
  
 Tà phái 
 9 
 460,086 
 0 
239
 DJBinhHo 
  Tử Hào 
 141 
  
 Tà phái 
 8 
 192,930 
 0 
240
 111122221 
  Tử Hào 
 141 
  
 Chính phái 
 9 
 115,720 
 0 
241
 HPBxTieuTien 
  Tử Hào 
 141 
  
 Tà phái 
 8 
 265,759 
 0 
242
 Cung9xx 
  Cung Thủ 
 141 
 FlameSClan  
 Tà phái 
 9 
 107,228 
 0 
243
 TruongLuyen 
  Đại Phu 
 141 
  
 Chính phái 
 9 
 144,297 
 0 
244
 LuyenDiSu 
  Đại Phu 
 141 
  
 Tà phái 
 9 
 44,100 
 0 
245
 11112222 
  Tử Hào 
 141 
  
 Tà phái 
 9 
 113,811 
 0 
246
 BuffElo 
  Đại Phu 
 141 
  
 Chính phái 
 8 
 196,890 
 0 
247
 BullVN 
  Tử Hào 
 141 
  
 Tà phái 
 9 
 150,809 
 0 
248
 Naruto1 
  Đao Khách 
 141 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 213,825 
 0 
249
 Osin 
  Đại Phu 
 141 
  
 Chính phái 
 9 
 102,567 
 0 
250
 LangTuCoDoc 
  Tử Hào 
 140 
  
 Tà phái 
 9 
 123,935 
 0