Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
251
 Yorn87 
  Diệu Yến 
 10 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 100 
 0 
252
 zRin 
  Diệu Yến 
 10 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 100 
 0 
253
 VLNA 
  Diệu Yến 
 8 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 100 
 0 
254
 Panita 
  Diệu Yến 
 6 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 105 
 0 
255
 Lona 
  Diệu Yến 
 1 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 100 
 0 
256
 tienso14 
  Diệu Yến 
 1 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 100 
 0 
257
 thinhleee 
  Diệu Yến 
 1 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 100 
 0 
258
 iRin 
  Diệu Yến 
 1 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 100 
 0 
259
 MRDieuYen 
  Diệu Yến 
 1 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 100 
 0 
260
 DYta 
  Diệu Yến 
 1 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 100 
 0 
261
 Dilier 
  Diệu Yến 
 1 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 100 
 0 
262
 dsdsdsd 
  Diệu Yến 
 1 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 100 
 0 
263
 BocGiamDoc 
  Diệu Yến 
 1 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 100 
 0 
264
 [DEL]1asd213e1 
  Diệu Yến 
 1 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 100 
 0 
265
 [DEL]oWoJun 
  Diệu Yến 
 1 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 100 
 0 
266
 ALoha123 
  Diệu Yến 
 1 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 100 
 0