Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
351
 HgWuan 
  Kiếm Khách 
 134 
  
 Tà phái 
 8 
 109,377 
 0 
352
 VoVietDJ 
  Cầm Sư 
 134 
  
 Tà phái 
 6 
 156,675 
 0 
353
 Bello 
  Đao Khách 
 134 
 FlameSClan  
 Tà phái 
 8 
 79,900 
 0 
354
 Banana 
  Hàn Bảo Quân 
 134 
  
 Chính phái 
 8 
 11,180 
 0 
355
 BlackRose 
  Diệu Yến 
 134 
  
 Tà phái 
 6 
 44,875 
 0 
356
 LamXung 
  Tử Hào 
 134 
  
 Tà phái 
 6 
 162,475 
 0 
357
 App1 
  Diệu Yến 
 134 
  
 Tà phái 
 8 
 161,883 
 0 
358
 100Euro 
  Tử Hào 
 134 
  
 Chính phái 
 8 
 56,347 
 0 
359
 BeBon 
  Hàn Bảo Quân 
 134 
  
 Chính phái 
 8 
 61,353 
 0 
360
 oShinKays 
  Kiếm Khách 
 133 
 FlameSClan  
 Tà phái 
 8 
 110,088 
 0 
361
 100Peso 
  Tử Hào 
 133 
  
 Tà phái 
 8 
 39,594 
 0 
362
 BapCute 
  Đao Khách 
 133 
  
 Tà phái 
 6 
 184,027 
 0 
363
 zTieuCungTaz 
  Cung Thủ 
 133 
  
 Tà phái 
 8 
 69,653 
 0 
364
 oShins 
  Cầm Sư 
 133 
 FlameSClan  
 Tà phái 
 8 
 85,265 
 0 
365
 DamTien 
  Diệu Yến 
 133 
  
 Chính phái 
 8 
 121,425 
 0 
366
 NhipDieuCS 
  Đàm Hoa Liên 
 133 
 FullHouse  
 Chính phái 
 8 
 468,005 
 0 
367
 BenKute 
  Đàm Hoa Liên 
 133 
  
 Tà phái 
 6 
 179,130 
 0 
368
 TaTimThayEm 
  Diệu Yến 
 133 
  
 Tà phái 
 8 
 83,894 
 0 
369
 xxxPVPxxx 
  Đại Phu 
 133 
  
 Tà phái 
 8 
 26,095 
 0 
370
 DaoTinhYeu 
  Đao Khách 
 133 
  
 Tà phái 
 6 
 57,795 
 0 
371
 PeSi 
  Thích Khách 
 133 
  
 Chính phái 
 8 
 108,077 
 0 
372
 SeiMeiKun 
  Tử Hào 
 133 
 FlameSClan  
 Tà phái 
 8 
 72,790 
 0 
373
 CungTinhYeu 
  Diệu Yến 
 133 
  
 Tà phái 
 6 
 24,864 
 0 
374
 HaHoa 
  Đàm Hoa Liên 
 133 
  
 Tà phái 
 8 
 113,754 
 0 
375
 JPAzuki 
  Đao Khách 
 133 
  
 Chính phái 
 6 
 153,135 
 0