Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
426
 ProNo3 
  Đại Phu 
 129 
  
 Chính phái 
 7 
 196,427 
 0 
427
 xHoaLienTyTyx 
  Diệu Yến 
 129 
  
 Chính phái 
 7 
 52,899 
 0 
428
 AnhTapChoi 
  Kiếm Khách 
 128 
  
 Tà phái 
 5 
 1,128 
 0 
429
 ProNo5 
  Diệu Yến 
 128 
  
 Chính phái 
 7 
 175,104 
 0 
430
 S2Yeu1S2 
  Đàm Hoa Liên 
 128 
  
 Tà phái 
 7 
 160,542 
 0 
431
 S2Peheo 
  Đàm Hoa Liên 
 128 
  
 Tà phái 
 7 
 122,302 
 0 
432
 S2Heo 
  Thích Khách 
 128 
  
 Tà phái 
 7 
 181,428 
 0 
433
 S2HeoS2 
  Đại Phu 
 128 
  
 Tà phái 
 7 
 112,896 
 0 
434
 TieuSuMuoi 
  Đại Phu 
 128 
  
 Tà phái 
 5 
 96,405 
 0 
435
 DaiSuHuynh 
  Tử Hào 
 128 
  
 Tà phái 
 5 
 92,945 
 0 
436
 Vianne 
  Quyền Sư 
 128 
 DocBaHouse  
 Chính phái 
 7 
 20,885 
 0 
437
 MapLanChan 
  Diệu Yến 
 128 
  
 Tà phái 
 5 
 35,413 
 0 
438
 NeRaMayEm 
  Tử Hào 
 127 
  
 Chính phái 
 7 
 162,732 
 0 
439
 Doremon 
  Thần Nữ 
 127 
 DocBaHouse  
 Chính phái 
 7 
 4,380 
 0 
440
 lugi 
  Tử Hào 
 127 
  
 Tà phái 
 7 
 58,699 
 0 
441
 o0oWicked 
  Diệu Yến 
 127 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 7 
 32,815 
 0 
442
 PandaHeo 
  Cung Thủ 
 127 
 DocBaHouse  
 Chính phái 
 7 
 20,015 
 0 
443
 NamPhanDien 
  Đao Khách 
 127 
  
 Tà phái 
 7 
 83,185 
 0 
444
 EpKieuLamDi 
  Cầm Sư 
 127 
  
 Tà phái 
 7 
 34,414 
 0 
445
 TrumGa 
  Diệu Yến 
 127 
  
 Tà phái 
 7 
 33,055 
 0 
446
 KySinhThu1 
  Đại Phu 
 127 
  
 Chính phái 
 5 
 59,865 
 0 
447
 chiDai 
  Hàn Bảo Quân 
 127 
  
 Tà phái 
 7 
 45,832 
 0 
448
 Snown 
  Đại Phu 
 127 
  
 Chính phái 
 7 
 7,395 
 0 
449
 Ripper 
  Thích Khách 
 127 
  
 Tà phái 
 7 
 50,922 
 0 
450
 ProNo4 
  Đại Phu 
 127 
  
 Chính phái 
 7 
 150,891 
 0