Cụm Máy chủ: Đế Vương Cung | Nam Lâm (Soon)

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
26
 DeSol 
 Tử Hào 
 149 
  
 Tà phái 
 9 
 133,560 
 0 
27
 AnhHungBanPhim 
 Tử Hào 
 149 
  
 Tà phái 
 9 
 1,452,544 
 0 
28
 Suzie 
 Cầm Sư 
 149 
  
 Tà phái 
 9 
 1,466,732 
 0 
29
 Suzy 
 Thích Khách 
 149 
  
 Tà phái 
 9 
 1,458,746 
 0 
30
 Loan 
 Diệu Yến 
 149 
  
 Tà phái 
 9 
 1,491,134 
 0 
31
 HPBxThienBao 
 Tử Hào 
 149 
  
 Tà phái 
 9 
 268,140 
 0 
32
 G0DL1KE 
 Tử Hào 
 149 
  
 Chính phái 
 9 
 325,846 
 0 
33
 xSaint 
 Tử Hào 
 149 
  
 Tà phái 
 9 
 1,465,030 
 0 
34
 Saint 
 Tử Hào 
 148 
  
 Chính phái 
 9 
 213,259 
 0 
35
 QuyDauXanh 
 Diệu Yến 
 148 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 890,855 
 0 
36
 Akali 
 Thích Khách 
 148 
  
 Tà phái 
 9 
 1,026,471 
 0 
37
 SadlerJohn 
 Quyền Sư 
 148 
  
 Chính phái 
 9 
 1,477,094 
 0 
38
 iCuLong 
 Diệu Yến 
 148 
  
 Tà phái 
 9 
 1,471,000 
 0 
39
 zGuanYu 
 Tử Hào 
 148 
  
 Tà phái 
 9 
 1,516,748 
 0 
40
 Usopp 
 Diệu Yến 
 148 
  
 Tà phái 
 9 
 775,586 
 0 
41
 zKiemThanhz 
 Đàm Hoa Liên 
 147 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 1,803,254 
 0 
42
 zSaint 
 Tử Hào 
 147 
  
 Chính phái 
 9 
 146,553 
 0 
43
 BumBum 
 Đại Phu 
 147 
  
 Chính phái 
 9 
 171,471 
 0 
44
 CamRy 
 Tử Hào 
 147 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 877,056 
 0 
45
 PThien 
 Đại Phu 
 147 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 279,683 
 0 
46
 ArcZ 
 Kiếm Khách 
 147 
  
 Tà phái 
 9 
 558,965 
 0 
47
 KimYoungBao 
 Đàm Hoa Liên 
 147 
  
 Chính phái 
 9 
 1,457,316 
 0 
48
 XichLongCung 
 Diệu Yến 
 147 
 GoldKing  
 Chính phái 
 9 
 436,529 
 0 
49
 IPhone8 
 Tử Hào 
 147 
  
 Tà phái 
 9 
 103,825 
 0 
50
 Dart 
 Kiếm Khách 
 147 
  
 Tà phái 
 9 
 1,547,619 
 0