Cụm Máy chủ: Đế Vương Cung | Nam Lâm (Soon)

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
26
 BenKute 
  Đàm Hoa Liên 
 133 
  
 Tà phái 
 6 
 179,130 
 0 
27
 HaHoa 
  Đàm Hoa Liên 
 133 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 8 
 113,754 
 0 
28
 Funny 
  Đàm Hoa Liên 
 131 
  
 Chính phái 
 5 
 113,060 
 0 
29
 KvThanh 
  Đàm Hoa Liên 
 130 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 8 
 181,281 
 0 
30
 VoTacThien 
  Đàm Hoa Liên 
 130 
  
 Chính phái 
 8 
 191,594 
 0 
31
 PePon 
  Đàm Hoa Liên 
 130 
  
 Chính phái 
 8 
 63,769 
 0 
32
 S2Yeu1S2 
  Đàm Hoa Liên 
 128 
  
 Tà phái 
 7 
 160,542 
 0 
33
 S2Peheo 
  Đàm Hoa Liên 
 128 
  
 Tà phái 
 7 
 122,302 
 0 
34
 MaiVy 
  Đàm Hoa Liên 
 126 
  
 Tà phái 
 7 
 15,180 
 0 
35
 NhipDieuCS 
  Đàm Hoa Liên 
 125 
 FullHouse  
 Chính phái 
 7 
 204,604 
 0 
36
 ThuyYen 
  Đàm Hoa Liên 
 125 
  
 Chính phái 
 7 
 123,357 
 0 
37
 DoanThi 
  Đàm Hoa Liên 
 125 
  
 Chính phái 
 7 
 60,168 
 0 
38
 HoaThien 
  Đàm Hoa Liên 
 123 
  
 Chính phái 
 7 
 32,190 
 0 
39
 Steven01 
  Đàm Hoa Liên 
 123 
 GoldKing  
 Chính phái 
 7 
 6,775 
 0 
40
 XDragonBabyX 
  Đàm Hoa Liên 
 120 
  
 Tà phái 
 7 
 14,270 
 0 
41
 Steven02 
  Đàm Hoa Liên 
 119 
 GoldKing  
 Chính phái 
 6 
 3,015 
 0 
42
 Steven03 
  Đàm Hoa Liên 
 119 
 GoldKing  
 Chính phái 
 6 
 3,020 
 0 
43
 LongTru 
  Đàm Hoa Liên 
 112 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 6 
 1,660 
 0 
44
 BOSSLuxury 
  Đàm Hoa Liên 
 112 
  
 Chính phái 
 4 
 -106,320 
 0 
45
 LittleBoss 
  Đàm Hoa Liên 
 110 
  
 Chính phái 
 6 
 -58,575 
 0 
46
 MeoMeo 
  Đàm Hoa Liên 
 109 
 DarkTeam  
 Tà phái 
 5 
 1,900 
 0 
47
 Gghhhh 
  Đàm Hoa Liên 
 105 
  
 Chính phái 
 3 
 -52,395 
 0 
48
 HoaLien 
  Đàm Hoa Liên 
 103 
  
 Chính phái 
 5 
 900 
 0 
49
 MeHoaLien 
  Đàm Hoa Liên 
 102 
  
 Chính phái 
 5 
 895 
 0 
50
 BaNoiHoaLien 
  Đàm Hoa Liên 
 101 
  
 Chính phái 
 5 
 895 
 0