Cụm Máy chủ: Đế Vương Cung | Nam Lâm (Soon)

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
476
 333333 
 Hàn Bảo Quân 
 20 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 61,870 
 0 
477
 aaaaaa 
 Đao Khách 
 20 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 72,835 
 0 
478
 BxDort 
 Hàn Bảo Quân 
 20 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 52,045 
 0 
479
 HuyCuNho 
 Tử Hào 
 20 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 175 
 0 
480
 fdfd 
 Hàn Bảo Quân 
 20 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 68,910 
 0 
481
 sasas 
 Hàn Bảo Quân 
 20 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 78,575 
 0 
482
 SuperBua1 
 Đàm Hoa Liên 
 19 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 165 
 0 
483
 clone000y 
 Hàn Bảo Quân 
 18 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 100 
 0 
484
 Super19 
 Đao Khách 
 18 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 100 
 0 
485
 PillEvent 
 Đao Khách 
 16 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 115 
 0 
486
 NgocAnh 
 Đàm Hoa Liên 
 15 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 105 
 0 
487
 chuyengiapp 
 Đao Khách 
 15 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 105 
 0 
488
 HCGGG 
 Hàn Bảo Quân 
 15 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 100 
 0 
489
 safffaf 
 Đao Khách 
 15 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 100 
 0 
490
 SuperBua 
 Đao Khách 
 15 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 300 
 0 
491
 Super18 
 Đao Khách 
 15 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 100 
 0 
492
 KhoVK 
 Đao Khách 
 14 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 100 
 0 
493
 Super11 
 Đao Khách 
 14 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 100 
 0 
494
 343234 
 Tử Hào 
 14 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 115 
 0 
495
 eventtt 
 Tử Hào 
 13 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 125 
 0 
496
 AoQuan123 
 Thương Hào 
 13 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 105 
 0 
497
 Super1 
 Đao Khách 
 12 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 100 
 0 
498
 aka47 
 Diệu Yến 
 12 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 115 
 0 
499
 Green 
 Hàn Bảo Quân 
 11 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 100 
 0 
500
 TruyMenh 
 Thích Khách 
 11 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 100 
 0