Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
51
 Suzie 
  Cầm Sư 
 149 
  
 Tà phái 
 9 
 1,466,732 
 0 
52
 HPBxThienBao 
  Tử Hào 
 149 
  
 Tà phái 
 9 
 268,220 
 0 
53
 BumBum 
  Đại Phu 
 149 
 GoldKing  
 Chính phái 
 9 
 192,766 
 0 
54
 G0DL1KE 
  Tử Hào 
 149 
 GoldKing  
 Chính phái 
 9 
 326,851 
 0 
55
 ComeBack 
  Đao Khách 
 149 
  
 Chính phái 
 9 
 346,081 
 0 
56
 xSaint 
  Tử Hào 
 149 
  
 Tà phái 
 9 
 1,465,030 
 0 
57
 HaoThienDauLa 
  Diệu Yến 
 148 
 DocBaHouse  
 Chính phái 
 9 
 1,473,760 
 0 
58
 Saint 
  Tử Hào 
 148 
  
 Chính phái 
 9 
 214,229 
 0 
59
 CamRy 
  Tử Hào 
 148 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 972,930 
 0 
60
 AnhHuy6789 
  Diệu Yến 
 148 
  
 Tà phái 
 9 
 259,770 
 0 
61
 Akali 
  Thích Khách 
 148 
  
 Tà phái 
 9 
 1,051,044 
 0 
62
 SadlerJohn 
  Quyền Sư 
 148 
  
 Chính phái 
 9 
 1,477,294 
 0 
63
 Brain 
  Diệu Yến 
 148 
 DocBaHouse  
 Chính phái 
 9 
 261,246 
 0 
64
 Haode 
  Tử Hào 
 148 
 GoldKing  
 Chính phái 
 9 
 262,837 
 0 
65
 ZzWinDyBoyzZ 
  Kiếm Khách 
 148 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 1,816,267 
 0 
66
 PThien 
  Đại Phu 
 148 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 316,403 
 0 
67
 HallowMen 
  Hàn Bảo Quân 
 148 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 311,379 
 0 
68
 QWERTA 
  Tử Hào 
 148 
 GoldKing  
 Chính phái 
 9 
 150,015 
 0 
69
 KingMonkey 
  Cầm Sư 
 148 
 DocBaHouse  
 Chính phái 
 9 
 198,120 
 0 
70
 Usopp 
  Diệu Yến 
 148 
  
 Tà phái 
 9 
 775,686 
 0 
71
 Hayate 
  Thích Khách 
 147 
 DocBaHouse  
 Chính phái 
 9 
 1,484,413 
 0 
72
 zSaint 
  Tử Hào 
 147 
  
 Chính phái 
 9 
 146,553 
 0 
73
 XuanThien 
  Đại Phu 
 147 
 GoldKing  
 Chính phái 
 9 
 760,098 
 0 
74
 IPhone8 
  Tử Hào 
 147 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 114,520 
 0 
75
 ZzWinDyGirlzZ 
  Đao Khách 
 147 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 946,704 
 0