Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
51
 Nupakachi 
  Diệu Yến 
 141 
  
 Tà phái 
 9 
 103,852 
 0 
52
 ThiLoNhi 
  Diệu Yến 
 141 
  
 Tà phái 
 9 
 119,974 
 0 
53
 Zoee 
  Diệu Yến 
 141 
  
 Tà phái 
 9 
 460,086 
 0 
54
 PhaLangPhaXom 
  Diệu Yến 
 140 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 240,649 
 0 
55
 SaintPablo 
  Diệu Yến 
 140 
  
 Tà phái 
 9 
 48,728 
 0 
56
 xHoaLienMuoix 
  Diệu Yến 
 140 
  
 Chính phái 
 9 
 217,736 
 0 
57
 Mint 
  Diệu Yến 
 140 
  
 Tà phái 
 7 
 218,442 
 0 
58
 Laura 
  Diệu Yến 
 139 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 8 
 284,727 
 0 
59
 ThuHieenf 
  Diệu Yến 
 139 
  
 Chính phái 
 8 
 43,870 
 0 
60
 EndThe 
  Diệu Yến 
 139 
  
 Tà phái 
 8 
 152,117 
 0 
61
 zPhuongThao 
  Diệu Yến 
 138 
  
 Chính phái 
 7 
 208,469 
 0 
62
 NoBiTa 
  Diệu Yến 
 138 
  
 Chính phái 
 7 
 304,378 
 0 
63
 Monday 
  Diệu Yến 
 137 
  
 Tà phái 
 7 
 253,982 
 0 
64
 Zappy 
  Diệu Yến 
 137 
  
 Tà phái 
 8 
 81,825 
 0 
65
 Miss 
  Diệu Yến 
 135 
  
 Chính phái 
 6 
 177,863 
 0 
66
 BlackRose 
  Diệu Yến 
 134 
  
 Tà phái 
 6 
 44,875 
 0 
67
 App1 
  Diệu Yến 
 134 
  
 Tà phái 
 8 
 161,883 
 0 
68
 DamTien 
  Diệu Yến 
 133 
  
 Chính phái 
 8 
 121,425 
 0 
69
 TaTimThayEm 
  Diệu Yến 
 133 
  
 Tà phái 
 8 
 83,894 
 0 
70
 CungTinhYeu 
  Diệu Yến 
 133 
  
 Tà phái 
 6 
 24,864 
 0 
71
 EmGiOi 
  Diệu Yến 
 132 
 GoldKing  
 Chính phái 
 8 
 34,883 
 0 
72
 Denni 
  Diệu Yến 
 132 
  
 Chính phái 
 8 
 150,330 
 0 
73
 CaFe6 
  Diệu Yến 
 131 
  
 Chính phái 
 8 
 67,423 
 0 
74
 TuSuMuoi 
  Diệu Yến 
 130 
  
 Chính phái 
 6 
 154,369 
 0 
75
 ChuHeoBu 
  Diệu Yến 
 130 
  
 Chính phái 
 6 
 77,895 
 0