Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
51
 Dkt1 
  Cung Thủ 
 48 
  
 Chính phái 
 2 
 110 
 0 
52
 dttess1 
  Cung Thủ 
 48 
  
 Tà phái 
 2 
 130 
 0 
53
 Tino 
  Cung Thủ 
 47 
  
 Chính phái 
 2 
 125 
 0 
54
 PopPi 
  Cung Thủ 
 46 
  
 Tà phái 
 2 
 210 
 0 
55
 Val003 
  Cung Thủ 
 46 
  
 Chính phái 
 2 
 1,255 
 0 
56
 [DEL]XXOTQ 
  Cung Thủ 
 46 
  
 Tà phái 
 2 
 540 
 0 
57
 SaiGon 
  Cung Thủ 
 45 
  
 Tà phái 
 2 
 445 
 0 
58
 TjeuMy 
  Cung Thủ 
 45 
  
 Chính phái 
 2 
 405 
 0 
59
 Ji0nzz 
  Cung Thủ 
 45 
  
 Tà phái 
 2 
 110 
 0 
60
 Val002 
  Cung Thủ 
 45 
  
 Chính phái 
 2 
 1,265 
 0 
61
 TieuMy 
  Cung Thủ 
 45 
  
 Chính phái 
 2 
 125 
 0 
62
 Joy1 
  Cung Thủ 
 45 
  
 Chính phái 
 2 
 480 
 0 
63
 TieuMi 
  Cung Thủ 
 45 
  
 Chính phái 
 2 
 365 
 0 
64
 [DEL]SXTTQ 
  Cung Thủ 
 45 
  
 Tà phái 
 2 
 470 
 0 
65
 LRTTQ 
  Cung Thủ 
 45 
  
 Tà phái 
 2 
 465 
 0 
66
 lllllll 
  Cung Thủ 
 45 
  
 Tà phái 
 2 
 925 
 0 
67
 lllllllll 
  Cung Thủ 
 45 
  
 Tà phái 
 2 
 915 
 0 
68
 llllllll 
  Cung Thủ 
 45 
  
 Tà phái 
 2 
 925 
 0 
69
 dgrgdrtg 
  Cung Thủ 
 43 
  
 Chính phái 
 2 
 110 
 0 
70
 OBOBO 
  Cung Thủ 
 37 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 105 
 0 
71
 ZUZU 
  Cung Thủ 
 37 
  
 Chính phái 
 2 
 105 
 0 
72
 MeoMonMumMim 
  Cung Thủ 
 36 
  
 Chính phái 
 2 
 105 
 0 
73
 [DEL]DTHanh 
  Cung Thủ 
 35 
  
 Tà phái 
 2 
 105 
 0 
74
 [DEL]DtXaThu 
  Cung Thủ 
 35 
  
 Tà phái 
 2 
 105 
 0 
75
 [DEL]agDGfhfh 
  Cung Thủ 
 35 
  
 Chính phái 
 2 
 100 
 0