Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
76
 VanLyXuyenTam 
  Diệu Yến 
 130 
 FlameSClan  
 Tà phái 
 8 
 63,981 
 0 
77
 xHoaLienTyTyx 
  Diệu Yến 
 129 
  
 Chính phái 
 7 
 52,899 
 0 
78
 ProNo5 
  Diệu Yến 
 128 
  
 Chính phái 
 7 
 175,104 
 0 
79
 MapLanChan 
  Diệu Yến 
 128 
  
 Tà phái 
 5 
 35,413 
 0 
80
 o0oWicked 
  Diệu Yến 
 127 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 7 
 32,815 
 0 
81
 TrumGa 
  Diệu Yến 
 127 
  
 Tà phái 
 7 
 33,055 
 0 
82
 TueLam 
  Diệu Yến 
 126 
  
 Chính phái 
 5 
 76,257 
 0 
83
 CungTan 
  Diệu Yến 
 126 
  
 Tà phái 
 5 
 48,715 
 0 
84
 Violet 
  Diệu Yến 
 126 
  
 Chính phái 
 5 
 52,800 
 0 
85
 App2 
  Diệu Yến 
 125 
  
 Tà phái 
 7 
 160,285 
 0 
86
 Gundxx 
  Diệu Yến 
 125 
  
 Tà phái 
 7 
 110,173 
 0 
87
 App3 
  Diệu Yến 
 124 
  
 Tà phái 
 7 
 141,283 
 0 
88
 Naruto2 
  Diệu Yến 
 121 
  
 Tà phái 
 7 
 67,505 
 0 
89
 Dirtt 
  Diệu Yến 
 120 
  
 Tà phái 
 7 
 169,442 
 0 
90
 HPBxThienAnh 
  Diệu Yến 
 119 
  
 Tà phái 
 6 
 144,572 
 0 
91
 BabyGiangHo 
  Diệu Yến 
 119 
  
 Chính phái 
 6 
 2,856 
 0 
92
 ZhaoMinh 
  Diệu Yến 
 118 
  
 Chính phái 
 4 
 33,621 
 0 
93
 SunDay 
  Diệu Yến 
 117 
  
 Tà phái 
 6 
 42,529 
 0 
94
 DEoNghiRa 
  Diệu Yến 
 117 
 DocBaHouse  
 Chính phái 
 6 
 22,150 
 0 
95
 Rise 
  Diệu Yến 
 115 
  
 Tà phái 
 6 
 56,728 
 0 
96
 BeKhung 
  Diệu Yến 
 114 
  
 Chính phái 
 6 
 68,330 
 0 
97
 GnarT 
  Diệu Yến 
 113 
  
 Tà phái 
 6 
 1,480 
 0 
98
 lmcAD 
  Diệu Yến 
 113 
 DocLap  
 Tà phái 
 6 
 1,395 
 0 
99
 cmcAD 
  Diệu Yến 
 112 
 DocLap  
 Tà phái 
 6 
 1,240 
 0 
100
 clmmAD 
  Diệu Yến 
 111 
 DocLap  
 Tà phái 
 6 
 1,495 
 0