Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
101
 chienthan 
  Cung Thủ 
 1 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 100 
 0 
102
 XaDieu 
  Cung Thủ 
 1 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 100 
 0 
103
 TD2222 
  Cung Thủ 
 1 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 100 
 0 
104
 TD1111 
  Cung Thủ 
 1 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 100 
 0 
105
 AQAA 
  Cung Thủ 
 1 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 100 
 0 
106
 HaPhuong 
  Cung Thủ 
 1 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 100 
 0 
107
 XuanShop 
  Cung Thủ 
 1 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 100 
 0 
108
 TestGame 
  Cung Thủ 
 1 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 100 
 0 
109
 [DEL]adadq12 
  Cung Thủ 
 1 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 100 
 0 
110
 Asdafdas 
  Cung Thủ 
 1 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 100 
 0 
111
 IceArrow 
  Cung Thủ 
 1 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 100 
 0 
112
 Mutter 
  Cung Thủ 
 1 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 100 
 0