Cụm Máy chủ: Đế Vương Cung | Nam Lâm (Soon)

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
126
 NsTuyetNgan 
 Diệu Yến 
 142 
  
 Tà phái 
 9 
 566,079 
 0 
127
 Freezer 
 Kiếm Khách 
 142 
  
 Tà phái 
 9 
 1,351,222 
 0 
128
 BanSmlTaPhai 
 Diệu Yến 
 142 
  
 Tà phái 
 9 
 50,846 
 0 
129
 HPBxRong 
 Tử Hào 
 142 
  
 Tà phái 
 8 
 284,328 
 0 
130
 ChimSeDiNang 
 Diệu Yến 
 142 
 TaLinh  
 Tà phái 
 8 
 172,934 
 0 
131
 Siin 
 Tử Hào 
 142 
  
 Chính phái 
 9 
 88,972 
 0 
132
 Andrew 
 Tử Hào 
 142 
  
 Tà phái 
 9 
 80,280 
 0 
133
 KingMonkey 
 Cầm Sư 
 142 
  
 Tà phái 
 9 
 66,380 
 0 
134
 Broly 
 Đại Phu 
 142 
 GoldKing  
 Chính phái 
 9 
 185,102 
 0 
135
 Mata 
 Thương Hào 
 142 
  
 Chính phái 
 9 
 61,352 
 0 
136
 MongMong 
 Kiếm Khách 
 142 
  
 Chính phái 
 9 
 305,811 
 0 
137
 HelliN 
 Tử Hào 
 142 
  
 Chính phái 
 9 
 95,539 
 0 
138
 SevenUp77 
 Diệu Yến 
 142 
  
 Tà phái 
 9 
 304,017 
 0 
139
 DuongQua 
 Diệu Yến 
 142 
  
 Tà phái 
 9 
 816,658 
 0 
140
 Capuchino 
 Tử Hào 
 142 
  
 Tà phái 
 9 
 94,805 
 0 
141
 BoGiaNhaQue 
 Kiếm Khách 
 142 
  
 Tà phái 
 9 
 778,797 
 0 
142
 BoyKun1992 
 Tử Hào 
 142 
  
 Chính phái 
 9 
 104,494 
 0 
143
 Brain 
 Diệu Yến 
 142 
  
 Chính phái 
 9 
 10,584 
 0 
144
 StingDau 
 Thích Khách 
 142 
 GoldKing  
 Chính phái 
 9 
 591,942 
 0 
145
 LionDragon 
 Tử Hào 
 141 
  
 Tà phái 
 9 
 577,664 
 0 
146
 HoaPhuongDo 
 Diệu Yến 
 141 
  
 Chính phái 
 9 
 543,638 
 0 
147
 MaiPhuongThuy 
 Diệu Yến 
 141 
  
 Chính phái 
 9 
 474,775 
 0 
148
 ThayGiaoNgan 
 Diệu Yến 
 141 
 GoldKing  
 Chính phái 
 8 
 181,925 
 0 
149
 Nupakachi 
 Diệu Yến 
 141 
  
 Tà phái 
 9 
 103,852 
 0 
150
 ShenLong 
 Tử Hào 
 141 
  
 Tà phái 
 9 
 118,367 
 0