Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
126
 Shyn 
  Diệu Yến 
 145 
  
 Chính phái 
 9 
 85,473 
 0 
127
 Dimono 
  Diệu Yến 
 145 
  
 Chính phái 
 9 
 236,119 
 0 
128
 LieuChan 
  Diệu Yến 
 145 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 284,357 
 0 
129
 Murad 
  Tử Hào 
 145 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 336,987 
 0 
130
 XmXmXmXmXm 
  Đại Phu 
 145 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 369,519 
 0 
131
 GiaoChu 
  Thích Khách 
 145 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 854,186 
 0 
132
 Elinor 
  Diệu Yến 
 145 
  
 Tà phái 
 9 
 126,770 
 0 
133
 Toyota 
  Tử Hào 
 145 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 275,751 
 0 
134
 MeThienHa 
  Đàm Hoa Liên 
 145 
 GoldKing  
 Chính phái 
 9 
 1,677,641 
 0 
135
 Katniss 
  Kiếm Khách 
 145 
  
 Chính phái 
 9 
 121,711 
 0 
136
 zPlayBoy 
  Tử Hào 
 145 
  
 Tà phái 
 9 
 97,555 
 0 
137
 Dirt 
  Đại Phu 
 144 
  
 Tà phái 
 9 
 235,300 
 0 
138
 SonNguyen04 
  Thương Hào 
 144 
 GoldKing  
 Chính phái 
 9 
 156,500 
 0 
139
 TuHaoKa 
  Tử Hào 
 144 
 GoldKing  
 Chính phái 
 9 
 292,997 
 0 
140
 MissLee 
  Kiếm Khách 
 144 
  
 Tà phái 
 9 
 175,437 
 0 
141
 StingBreezer 
  Tử Hào 
 144 
  
 Tà phái 
 9 
 149,205 
 0 
142
 SonNguyen03 
  Đao Khách 
 144 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 220,683 
 0 
143
 EmGaiMua 
  Thần Nữ 
 144 
 GoldKing  
 Chính phái 
 9 
 50,970 
 0 
144
 DaiMaDau 
  Tử Hào 
 144 
  
 Tà phái 
 9 
 87,409 
 0 
145
 oSaint 
  Tử Hào 
 144 
  
 Chính phái 
 9 
 88,500 
 0 
146
 BxSonNguyen02 
  Đại Phu 
 144 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 104,690 
 0 
147
 Georgia 
  Tử Hào 
 144 
  
 Tà phái 
 9 
 1,479,959 
 0 
148
 Dert 
  Thương Hào 
 144 
  
 Tà phái 
 9 
 204,243 
 0 
149
 SexSlave 
  Kiếm Khách 
 144 
 DocBaHouse  
 Chính phái 
 9 
 1,479,772 
 0 
150
 Yukikun 
  Đàm Hoa Liên 
 144 
 FlameSClan  
 Tà phái 
 9 
 365,088 
 0