Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
126
 D222 
  Diệu Yến 
 78 
  
 Chính phái 
 3 
 1,015 
 0 
127
 De2Mong 
  Diệu Yến 
 78 
  
 Tà phái 
 3 
 4,415 
 0 
128
 LLLim 
  Diệu Yến 
 76 
  
 Chính phái 
 3 
 495 
 0 
129
 D111 
  Diệu Yến 
 73 
  
 Chính phái 
 3 
 1,235 
 0 
130
 MaiDuTan 
  Diệu Yến 
 69 
  
 Tà phái 
 3 
 2,665 
 0 
131
 Long1 
  Diệu Yến 
 69 
  
 Tà phái 
 3 
 690 
 0 
132
 Long2 
  Diệu Yến 
 69 
  
 Tà phái 
 3 
 650 
 0 
133
 D333 
  Diệu Yến 
 68 
  
 Chính phái 
 3 
 840 
 0 
134
 TestNL 
  Diệu Yến 
 67 
  
 Chính phái 
 3 
 205 
 0 
135
 MasterYui 
  Diệu Yến 
 66 
  
 Tà phái 
 2 
 195 
 0 
136
 TuMong 
  Diệu Yến 
 66 
  
 Tà phái 
 2 
 195 
 0 
137
 ShiShi 
  Diệu Yến 
 66 
  
 Tà phái 
 3 
 195 
 0 
138
 dualeo 
  Diệu Yến 
 66 
  
 Tà phái 
 3 
 1,225 
 0 
139
 Nokia04 
  Diệu Yến 
 65 
  
 Tà phái 
 3 
 6,530 
 0 
140
 caheo 
  Diệu Yến 
 65 
  
 Tà phái 
 3 
 995 
 0 
141
 [DEL]oWoJun 
  Diệu Yến 
 64 
  
 Tà phái 
 3 
 130 
 0 
142
 Zhou 
  Diệu Yến 
 64 
  
 Tà phái 
 3 
 170 
 0 
143
 Nokia03 
  Diệu Yến 
 63 
  
 Tà phái 
 3 
 4,365 
 0 
144
 Chi2GiangHo 
  Diệu Yến 
 63 
  
 Tà phái 
 3 
 2,220 
 0 
145
 Nokia05 
  Diệu Yến 
 63 
  
 Tà phái 
 3 
 8,375 
 0 
146
 ChaBitSoAi 
  Diệu Yến 
 62 
  
 Tà phái 
 3 
 2,230 
 0 
147
 ChiLamHet 
  Diệu Yến 
 62 
  
 Tà phái 
 3 
 2,345 
 0 
148
 Nokia08 
  Diệu Yến 
 61 
  
 Tà phái 
 3 
 17,370 
 0 
149
 MaiSieuPhong 
  Diệu Yến 
 61 
  
 Chính phái 
 3 
 160 
 0 
150
 BowMan 
  Diệu Yến 
 61 
  
 Tà phái 
 3 
 165 
 0