Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T. Tự
Tên bang chủ
Tên bang hội
Cấp
Thế lực
Thành viên
Điểm đóng góp
Thắng
Thua
Hòa
1
 BanDuyen 
 BaVuongHouse  
 7 
 Tà phái 
 70 
 4,732 
 0 
 0 
 0 
2
 YuriBoyKa 
 GeniusGuild  
 7 
 Chính phái 
 59 
 3,371 
 0 
 0 
 0 
3
 TruongPro1 
 AthenaFamily  
 7 
 Chính phái 
 54 
 3,331 
 0 
 0 
 0 
4
 Yeuboongs 
 TongVoMon  
 7 
 Chính phái 
 50 
 3,285 
 0 
 0 
 0 
5
 HPBxThienBao 
 HacPhongBang  
 7 
 Tà phái 
 70 
 3,090 
 0 
 0 
 0 
6
 AngelaBaby 
 ShowBizGroup  
 6 
 Chính phái 
 64 
 1,248 
 0 
 0 
 0 
7
 Michan 
 HoaLongClan  
 5 
 Tà phái 
 60 
 806 
 0 
 0 
 0 
8
 MotThoiDeNho 
 VoLamChiTon  
 5 
 Tà phái 
 28 
 724 
 0 
 0 
 0 
9
 QuyKiemSaau 
 LuongSonBac  
 5 
 Tà phái 
 24 
 564 
 0 
 0 
 0 
10
 Elwin 
 HappyHouse  
 5 
 Tà phái 
 12 
 507 
 0 
 0 
 0 
11
 ThEnd 
 CaiBangGuild  
 4 
 Tà phái 
 11 
 257 
 0 
 0 
 0 
12
 KiemTinh 
 TheKingGroup  
 4 
 Tà phái 
 14 
 242 
 0 
 0 
 0 
13
 Training7 
 FarmClub  
 4 
 Tà phái 
 9 
 241 
 0 
 0 
 0 
14
 TopMuayThai 
 VinaHouse  
 4 
 Tà phái 
 18 
 240 
 0 
 0 
 0 
15
 SieuBuff 
 AnhEmFamily  
 4 
 Tà phái 
 40 
 225 
 0 
 0 
 0 
16
 DuongAn 
 STCFamily  
 4 
 Tà phái 
 16 
 224 
 0 
 0 
 0 
17
 ThocXuyenTim 
 TamNgaoGuild  
 4 
 Tà phái 
 35 
 212 
 0 
 0 
 0 
18
 Dao0001 
 TopHouse  
 4 
 Tà phái 
 11 
 165 
 0 
 0 
 0 
19
 VuThanh 
 1minh1Team  
 4 
 Tà phái 
 2 
 158 
 0 
 0 
 0 
20
 Shopee 
 SellOff  
 4 
 Tà phái 
 3 
 158 
 0 
 0 
 0