Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 BanDuyen 
  Diệu Yến 
 132 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 8 
 106,805 
 0 
2
 TeamViewer 
  Cung Thủ 
 131 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 8 
 120,005 
 0 
3
 Zara 
  Kiếm Khách 
 131 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 8 
 119,614 
 0 
4
 Naul 
  Thích Khách 
 130 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 8 
 107,817 
 0 
5
 LucTuyetKy 
  Thần Nữ 
 130 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 8 
 84,598 
 0 
6
 zKimBum 
  Tử Hào 
 130 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 8 
 102,988 
 0 
7
 Stirboy 
  Đao Khách 
 130 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 8 
 77,325 
 0 
8
 Rose 
  Cung Thủ 
 128 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 7 
 142,590 
 0 
9
 YuriBoyKa 
  Quyền Sư 
 128 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 7 
 112,535 
 0 
10
 10000mah 
  Đại Phu 
 128 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 7 
 45,740 
 0 
11
 YongPal 
  Cầm Sư 
 128 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 7 
 110,998 
 0 
12
 TieuSuNuong 
  Cung Thủ 
 127 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 7 
 104,812 
 0 
13
 ImPew 
  Đao Khách 
 127 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 7 
 79,044 
 0 
14
 Meokaka 
  Thích Khách 
 126 
 TongVoMon  
 Chính phái 
 7 
 206,087 
 0 
15
 TruongPro1 
  Tử Hào 
 126 
 AthenaFamily  
 Chính phái 
 7 
 108,672 
 0 
16
 Jennie 
  Thích Khách 
 126 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 7 
 90,662 
 0 
17
 BenDepTrai 
  Thích Khách 
 125 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 7 
 94,648 
 0 
18
 ImSorry 
  Diệu Yến 
 125 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 7 
 90,590 
 0 
19
 TuHao2 
  Tử Hào 
 125 
 AthenaFamily  
 Chính phái 
 7 
 35,850 
 0 
20
 TruongPro3 
  Tử Hào 
 125 
 AthenaFamily  
 Chính phái 
 7 
 38,455 
 0 
21
 TruongPro5 
  Tử Hào 
 125 
 AthenaFamily  
 Chính phái 
 7 
 24,915 
 0 
22
 DaiPhu 
  Đại Phu 
 124 
 AthenaFamily  
 Chính phái 
 7 
 24,165 
 0 
23
 TruongPro4 
  Thần Nữ 
 124 
 AthenaFamily  
 Chính phái 
 7 
 28,910 
 0 
24
 TruongPro2 
  Thần Nữ 
 124 
 AthenaFamily  
 Chính phái 
 7 
 29,560 
 0 
25
 XinhXinh 
  Thần Nữ 
 124 
 AthenaFamily  
 Chính phái 
 7 
 42,160 
 0