Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 BenDepTrai 
  Thích Khách 
 160 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 10 
 629,413 
 0 
2
 DamSML 
  Quyền Sư 
 160 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 10 
 448,417 
 0 
3
 VaultBoy 
  Đàm Hoa Liên 
 159 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 10 
 328,178 
 0 
4
 zTuAnh 
  Thần Nữ 
 159 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 10 
 225,934 
 0 
5
 Zara 
  Kiếm Khách 
 158 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 10 
 616,134 
 0 
6
 UyenXynh 
  Thần Nữ 
 157 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 10 
 90,510 
 0 
7
 ArcZ 
  Tử Hào 
 157 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 10 
 82,130 
 0 
8
 NhocTraiBao 
  Đại Phu 
 156 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 10 
 59,867 
 0 
9
 Naul 
  Thích Khách 
 156 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 10 
 386,014 
 0 
10
 Rose 
  Cung Thủ 
 155 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 10 
 393,503 
 0 
11
 FunnyPig 
  Kiếm Khách 
 155 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 10 
 325,282 
 0 
12
 DeRoiXem 
  Tử Hào 
 155 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 10 
 52,315 
 0 
13
 XinhXinh 
  Thần Nữ 
 154 
 AthenaFamily  
 Chính phái 
 10 
 74,035 
 0 
14
 ImPew 
  Đao Khách 
 153 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 10 
 251,415 
 0 
15
 LucTuyetKy 
  Thần Nữ 
 152 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 10 
 170,458 
 0 
16
 TieuSuNuong 
  Cung Thủ 
 152 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 10 
 289,868 
 0 
17
 Meokaka 
  Thích Khách 
 151 
 TongVoMon  
 Chính phái 
 10 
 522,200 
 0 
18
 TruongPro2 
  Thần Nữ 
 151 
 AthenaFamily  
 Chính phái 
 10 
 89,630 
 0 
19
 YongPal 
  Cầm Sư 
 151 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 10 
 261,913 
 0 
20
 LedNuThan 
  Thần Nữ 
 150 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 10 
 160,851 
 0 
21
 YuriBoyKa 
  Quyền Sư 
 150 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 10 
 141,340 
 0 
22
 Yeuboongs 
  Kiếm Khách 
 150 
 TongVoMon  
 Chính phái 
 10 
 498,475 
 0 
23
 Garchomp 
  Thần Nữ 
 150 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 10 
 53,315 
 0 
24
 suzuki 
  Đàm Hoa Liên 
 150 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 10 
 297,092 
 0 
25
 TruongPro1 
  Tử Hào 
 150 
 AthenaFamily  
 Chính phái 
 10 
 62,003 
 0