Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 Stirboy 
  Đao Khách 
 130 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 8 
 77,355 
 0 
2
 ImPew 
  Đao Khách 
 127 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 7 
 79,074 
 0 
3
 AnNhien2801 
  Đao Khách 
 123 
 TongVoMon  
 Chính phái 
 7 
 78,533 
 0 
4
 satria 
  Đao Khách 
 118 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 6 
 74,760 
 0 
5
 PowerBank 
  Đao Khách 
 118 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 6 
 73,130 
 0 
6
 BeBe 
  Đao Khách 
 118 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 6 
 59,460 
 0 
7
 TyNgo 
  Đao Khách 
 117 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 6 
 54,795 
 0 
8
 ThichChocCho 
  Đao Khách 
 116 
 TongVoMon  
 Chính phái 
 6 
 40,462 
 0 
9
 Larue 
  Đao Khách 
 116 
 TongVoMon  
 Chính phái 
 6 
 14,280 
 0 
10
 EmMong 
  Đao Khách 
 116 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 32,051 
 0 
11
 TieuThu 
  Đao Khách 
 115 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 6 
 53,956 
 0 
12
 imZeusD 
  Đao Khách 
 114 
 ShowBizGroup  
 Chính phái 
 6 
 52,050 
 0 
13
 Kamex 
  Đao Khách 
 114 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 6 
 19,425 
 0 
14
 khuongbuidoi 
  Đao Khách 
 114 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 6 
 18,345 
 0 
15
 DaoXK 
  Đao Khách 
 113 
 ShowBizGroup  
 Chính phái 
 6 
 14,860 
 0 
16
 Dao0001 
  Đao Khách 
 113 
 TopHouse  
 Tà phái 
 6 
 19,448 
 0 
17
 MaDaoTaiThe 
  Đao Khách 
 113 
 ShowBizGroup  
 Chính phái 
 6 
 42,750 
 0 
18
 XeTank 
  Đao Khách 
 113 
 ShowBizGroup  
 Chính phái 
 6 
 17,935 
 0 
19
 DietTruMaTam 
  Đao Khách 
 112 
 ShowBizGroup  
 Chính phái 
 6 
 19,101 
 0 
20
 Dao0003 
  Đao Khách 
 112 
 TopHouse  
 Tà phái 
 6 
 18,215 
 0 
21
 King 
  Đao Khách 
 112 
 HappyHouse  
 Tà phái 
 6 
 23,183 
 0 
22
 Lulu 
  Đao Khách 
 112 
  
 Chính phái 
 6 
 19,280 
 0 
23
 Dao0002 
  Đao Khách 
 112 
 TopHouse  
 Tà phái 
 6 
 16,050 
 0 
24
 Yeubops 
  Đao Khách 
 112 
 TongVoMon  
 Chính phái 
 6 
 10,855 
 0 
25
 MrTank 
  Đao Khách 
 112 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 39,805 
 0