Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 TeamViewer 
  Cung Thủ 
 131 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 8 
 119,995 
 0 
2
 Rose 
  Cung Thủ 
 128 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 7 
 142,585 
 0 
3
 TieuSuNuong 
  Cung Thủ 
 127 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 7 
 104,807 
 0 
4
 Sting 
  Cung Thủ 
 121 
 TongVoMon  
 Chính phái 
 7 
 144,161 
 0 
5
 SuSu 
  Cung Thủ 
 118 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 6 
 123,125 
 0 
6
 6Faer 
  Cung Thủ 
 108 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 5 
 22,900 
 0 
7
 Tamz 
  Cung Thủ 
 108 
 AthenaFamily  
 Chính phái 
 5 
 34,045 
 0 
8
 zZZNewstarZZz 
  Cung Thủ 
 105 
 HoaLongClan  
 Tà phái 
 5 
 14,990 
 0 
9
 Superrfarm5 
  Cung Thủ 
 104 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 5 
 17,035 
 0 
10
 Archer 
  Cung Thủ 
 98 
 HappyHouse  
 Tà phái 
 4 
 11,055 
 0 
11
 loli 
  Cung Thủ 
 98 
 TongVoMon  
 Chính phái 
 4 
 15,610 
 0 
12
 BiaViet 
  Cung Thủ 
 95 
  
 Chính phái 
 4 
 10,250 
 0 
13
 GundxAugust 
  Cung Thủ 
 93 
  
 Chính phái 
 4 
 5,290 
 0 
14
 OneShot1Kill 
  Cung Thủ 
 93 
  
 Tà phái 
 4 
 9,125 
 0 
15
 6789 
  Cung Thủ 
 91 
 AnhEmFamily  
 Tà phái 
 4 
 5,065 
 0 
16
 MissYou 
  Cung Thủ 
 89 
  
 Tà phái 
 4 
 4,110 
 0 
17
 Doujinshi 
  Cung Thủ 
 89 
  
 Chính phái 
 4 
 21,805 
 0 
18
 huangzhidong2 
  Cung Thủ 
 89 
  
 Chính phái 
 4 
 10,245 
 0 
19
 banchim 
  Cung Thủ 
 88 
  
 Chính phái 
 4 
 8,565 
 0 
20
 zJinz 
  Cung Thủ 
 88 
  
 Tà phái 
 4 
 8,115 
 0 
21
 Boro 
  Cung Thủ 
 86 
  
 Tà phái 
 4 
 6,933 
 0 
22
 Guava 
  Cung Thủ 
 82 
  
 Tà phái 
 4 
 7,650 
 0 
23
 Ying 
  Cung Thủ 
 82 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 4 
 815 
 0 
24
 Yonz 
  Cung Thủ 
 81 
  
 Chính phái 
 4 
 1,760 
 0 
25
 HuyenMy14 
  Cung Thủ 
 80 
 HMFamily  
 Tà phái 
 4 
 4,735 
 0