Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 10000mah 
  Đại Phu 
 128 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 7 
 45,735 
 0 
2
 DaiPhu 
  Đại Phu 
 124 
 AthenaFamily  
 Chính phái 
 7 
 24,160 
 0 
3
 Momo 
  Đại Phu 
 124 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 7 
 42,530 
 0 
4
 NhocTraiBao 
  Đại Phu 
 120 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 7 
 24,337 
 0 
5
 NhuY28 
  Đại Phu 
 120 
 TongVoMon  
 Chính phái 
 7 
 24,660 
 0 
6
 FuFu 
  Đại Phu 
 117 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 6 
 27,390 
 0 
7
 LangBam 
  Đại Phu 
 117 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 6 
 80,510 
 0 
8
 NgocHan 
  Đại Phu 
 115 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 6 
 32,810 
 0 
9
 HuynhHieuMinh 
  Đại Phu 
 114 
 ShowBizGroup  
 Chính phái 
 6 
 54,795 
 0 
10
 Kairyu 
  Đại Phu 
 114 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 6 
 19,250 
 0 
11
 SoSo 
  Đại Phu 
 113 
  
 Chính phái 
 6 
 25,420 
 0 
12
 Buff0004 
  Đại Phu 
 112 
 TopHouse  
 Tà phái 
 6 
 18,525 
 0 
13
 Lana 
  Đại Phu 
 112 
  
 Chính phái 
 6 
 24,206 
 0 
14
 DpBuff 
  Đại Phu 
 111 
 ShowBizGroup  
 Chính phái 
 6 
 19,115 
 0 
15
 YTaPheDa 
  Đại Phu 
 111 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 23,560 
 0 
16
 YangLinh 
  Đại Phu 
 111 
 TongVoMon  
 Chính phái 
 6 
 24,375 
 0 
17
 DaiPhuDamTac 
  Đại Phu 
 111 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 6 
 26,635 
 0 
18
 DPnu 
  Đại Phu 
 110 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 15,585 
 0 
19
 TDZBuffer 
  Đại Phu 
 110 
 Farmers  
 Chính phái 
 6 
 18,895 
 0 
20
 Moon 
  Đại Phu 
 110 
 VoLamChiTon  
 Tà phái 
 6 
 43,945 
 0 
21
 NuHoaDa 
  Đại Phu 
 109 
  
 Chính phái 
 5 
 13,840 
 0 
22
 Hinata 
  Đại Phu 
 109 
 VoLamChiTon  
 Tà phái 
 5 
 21,835 
 0 
23
 LoveNhung 
  Đại Phu 
 109 
  
 Chính phái 
 5 
 16,625 
 0 
24
 HitNgao 
  Đại Phu 
 109 
  
 Chính phái 
 5 
 19,045 
 0 
25
 Gai18T 
  Đại Phu 
 108 
 TongVoMon  
 Chính phái 
 5 
 43,385 
 0