Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
226
 RollRoys 
  Tử Hào 
 121 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 7 
 41,300 
 0 
227
 MrTDZ04 
  Đao Khách 
 121 
 Farmers  
 Chính phái 
 7 
 39,240 
 0 
228
 MaiKa 
  Đại Phu 
 121 
 HoaLongClan  
 Tà phái 
 7 
 43,100 
 0 
229
 SuHuynh 
  Đao Khách 
 121 
 ShowBizGroup  
 Chính phái 
 7 
 36,485 
 0 
230
 Linh 
  Diệu Yến 
 121 
 HoaLongClan  
 Tà phái 
 7 
 42,820 
 0 
231
 BadGuys 
  Hàn Bảo Quân 
 121 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 7 
 37,220 
 0 
232
 BuomToVKL 
  Đại Phu 
 121 
 VinaHouse  
 Tà phái 
 7 
 124,925 
 0 
233
 Loan 
  Diệu Yến 
 121 
 HoaLongClan  
 Tà phái 
 7 
 42,765 
 0 
234
 Kum93 
  Đàm Hoa Liên 
 121 
 HoaLongClan  
 Tà phái 
 7 
 55,830 
 0 
235
 xXNewstarXx 
  Đao Khách 
 120 
 HoaLongClan  
 Tà phái 
 7 
 33,900 
 0 
236
 bxMuay 
  Đại Phu 
 120 
  
 Chính phái 
 7 
 47,390 
 0 
237
 TieuSuDe 
  Tử Hào 
 120 
 ShowBizGroup  
 Chính phái 
 7 
 35,460 
 0 
238
 1402 
  Diệu Yến 
 120 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 7 
 64,215 
 0 
239
 iiMie 
  Đao Khách 
 120 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 7 
 32,995 
 0 
240
 DucAn2019 
  Tử Hào 
 120 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 42,025 
 0 
241
 Kairyu 
  Đại Phu 
 120 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 6 
 32,730 
 0 
242
 Jupi 
  Hàn Bảo Quân 
 120 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 7 
 34,655 
 0 
243
 iiMeii 
  Đao Khách 
 120 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 7 
 32,385 
 0 
244
 Tiger 
  Tử Hào 
 120 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 7 
 109,013 
 0 
245
 BanhBeo 
  Đao Khách 
 120 
 HoaLongClan  
 Tà phái 
 7 
 55,005 
 0 
246
 SsOnez 
  Đao Khách 
 120 
 TongVoMon  
 Chính phái 
 7 
 71,400 
 0 
247
 BoKho 
  Đại Phu 
 120 
  
 Chính phái 
 7 
 40,850 
 0 
248
 Quyz 
  Tử Hào 
 120 
 AthenaFamily  
 Chính phái 
 7 
 54,965 
 0 
249
 Bentinho 
  Đao Khách 
 120 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 41,871 
 0 
250
 KuBin 
  Tử Hào 
 120 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 44,995 
 0