Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
476
 ArKeman 
  Thích Khách 
 99 
 HoaLongClan  
 Tà phái 
 4 
 13,946 
 0 
477
 Kimiu 
  Đao Khách 
 99 
 AnhEmFamily  
 Tà phái 
 4 
 8,380 
 0 
478
 farmgold 
  Đao Khách 
 99 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 4 
 9,450 
 0 
479
 Zeldris 
  Kiếm Khách 
 99 
 ShowBizGroup  
 Chính phái 
 4 
 15,005 
 0 
480
 TennMa 
  Tử Hào 
 99 
  
 Chính phái 
 4 
 13,110 
 0 
481
 Kisp 
  Đại Phu 
 99 
 AnhEmFamily  
 Tà phái 
 4 
 15,520 
 0 
482
 KuMi 
  Tử Hào 
 99 
  
 Chính phái 
 4 
 11,080 
 0 
483
 DAO003 
  Đao Khách 
 99 
  
 Chính phái 
 4 
 8,465 
 0 
484
 MoNgoc 
  Thần Nữ 
 99 
 TamNgaoGuild  
 Tà phái 
 4 
 15,235 
 0 
485
 Elizabeth 
  Đại Phu 
 99 
 ShowBizGroup  
 Chính phái 
 4 
 13,610 
 0 
486
 daidt1dam 
  Quyền Sư 
 99 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 4 
 18,235 
 0 
487
 LinhNhi 
  Thần Nữ 
 99 
  
 Tà phái 
 4 
 8,630 
 0 
488
 PhucHung 
  Diệu Yến 
 99 
 ShowBizGroup  
 Chính phái 
 4 
 13,345 
 0 
489
 LinhKien 
  Đao Khách 
 99 
 TongVoMon  
 Chính phái 
 4 
 10,170 
 0 
490
 HuyenMy8 
  Đao Khách 
 99 
 HMFamily  
 Tà phái 
 4 
 15,040 
 0 
491
 farmg0ld 
  Đao Khách 
 99 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 4 
 7,500 
 0 
492
 GiaLinh 
  Thần Nữ 
 99 
 TongVoMon  
 Chính phái 
 4 
 11,515 
 0 
493
 BoHuyenMy 
  Đao Khách 
 99 
 HMFamily  
 Tà phái 
 4 
 14,255 
 0 
494
 TrumTanker 
  Đao Khách 
 99 
 HoaLongClan  
 Tà phái 
 4 
 11,760 
 0 
495
 QuocVu 
  Tử Hào 
 99 
  
 Tà phái 
 4 
 19,275 
 0 
496
 BuffMAX 
  Đại Phu 
 99 
  
 Tà phái 
 4 
 12,830 
 0 
497
 VuHuyenMy 
  Đại Phu 
 99 
 HMFamily  
 Tà phái 
 4 
 13,605 
 0 
498
 cave01 
  Thích Khách 
 99 
  
 Chính phái 
 4 
 13,920 
 0 
499
 TieuKieu 
  Đao Khách 
 98 
  
 Tà phái 
 4 
 16,020 
 0 
500
 SatThanLinhVuc 
  Thần Nữ 
 98 
  
 Chính phái 
 4 
 15,064 
 0