Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
51
 zRin 
  Cung Thủ 
 70 
  
 Chính phái 
 3 
 1,265 
 0 
52
 Thjen 
  Cung Thủ 
 70 
  
 Tà phái 
 3 
 870 
 0 
53
 yulgang2 
  Cung Thủ 
 69 
  
 Tà phái 
 3 
 3,620 
 0 
54
 Phiii 
  Cung Thủ 
 67 
  
 Tà phái 
 3 
 3,720 
 0 
55
 A003 
  Cung Thủ 
 66 
  
 Tà phái 
 3 
 2,535 
 0 
56
 Alice 
  Cung Thủ 
 66 
  
 Tà phái 
 3 
 2,765 
 0 
57
 Bow1 
  Cung Thủ 
 66 
  
 Tà phái 
 3 
 1,075 
 0 
58
 Bow2 
  Cung Thủ 
 66 
  
 Tà phái 
 3 
 5,495 
 0 
59
 LoveLoii 
  Cung Thủ 
 66 
  
 Chính phái 
 3 
 2,800 
 0 
60
 Bow3 
  Cung Thủ 
 66 
  
 Tà phái 
 3 
 4,865 
 0 
61
 O0O0O0O0O 
  Cung Thủ 
 66 
  
 Chính phái 
 3 
 2,675 
 0 
62
 A002 
  Cung Thủ 
 65 
  
 Tà phái 
 3 
 2,290 
 0 
63
 Manoban 
  Cung Thủ 
 65 
  
 Chính phái 
 3 
 1,595 
 0 
64
 Phii 
  Cung Thủ 
 65 
  
 Tà phái 
 3 
 4,035 
 0 
65
 Phiiii 
  Cung Thủ 
 65 
  
 Tà phái 
 3 
 3,855 
 0 
66
 Soyaa 
  Cung Thủ 
 65 
  
 Chính phái 
 3 
 1,410 
 0 
67
 BedeTu2 
  Cung Thủ 
 65 
  
 Chính phái 
 3 
 735 
 0 
68
 detu0001 
  Cung Thủ 
 65 
  
 Chính phái 
 3 
 2,320 
 0 
69
 A001 
  Cung Thủ 
 65 
  
 Tà phái 
 3 
 2,505 
 0 
70
 Detube 
  Cung Thủ 
 65 
  
 Chính phái 
 3 
 725 
 0 
71
 Psilocybin 
  Cung Thủ 
 64 
  
 Tà phái 
 3 
 750 
 0 
72
 Jumong 
  Cung Thủ 
 60 
  
 Chính phái 
 3 
 635 
 0 
73
 HuyenMy16 
  Cung Thủ 
 60 
 HMFamily  
 Tà phái 
 3 
 19,807 
 0 
74
 WorlD 
  Cung Thủ 
 60 
  
 Chính phái 
 3 
 4,825 
 0 
75
 QuachTinh 
  Cung Thủ 
 59 
  
 Chính phái 
 2 
 435 
 0