Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
76
 Padpad 
  Cầm Sư 
 115 
 TongVoMon  
 Chính phái 
 6 
 30,237 
 0 
77
 DuyLam 
  Diệu Yến 
 115 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 6 
 111,831 
 0 
78
 Phong 
  Thích Khách 
 115 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 42,361 
 0 
79
 NoBiTa 
  Tử Hào 
 115 
 ShowBizGroup  
 Chính phái 
 6 
 20,436 
 0 
80
 MaFia 
  Thần Nữ 
 115 
 TongVoMon  
 Chính phái 
 6 
 21,540 
 0 
81
 ThienTon 
  Tử Hào 
 115 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 6 
 26,901 
 0 
82
 NgocHan 
  Đại Phu 
 115 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 6 
 32,820 
 0 
83
 TieuThu 
  Đao Khách 
 114 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 6 
 53,931 
 0 
84
 NgocKhuong 
  Tử Hào 
 114 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 6 
 58,084 
 0 
85
 HuynhHieuMinh 
  Đại Phu 
 114 
 ShowBizGroup  
 Chính phái 
 6 
 54,805 
 0 
86
 PhamTu 
  Thích Khách 
 114 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 6 
 57,765 
 0 
87
 ImDead 
  Hàn Bảo Quân 
 114 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 6 
 46,145 
 0 
88
 Lisa 
  Diệu Yến 
 114 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 6 
 33,445 
 0 
89
 Koduck 
  Thần Nữ 
 114 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 6 
 19,440 
 0 
90
 imZeusD 
  Đao Khách 
 114 
 ShowBizGroup  
 Chính phái 
 6 
 52,025 
 0 
91
 Garchomp 
  Thần Nữ 
 114 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 6 
 19,260 
 0 
92
 Kamex 
  Đao Khách 
 114 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 6 
 19,400 
 0 
93
 Seiya 
  Cầm Sư 
 114 
 VoLamChiTon  
 Tà phái 
 6 
 15,850 
 0 
94
 RoyalStars 
  Quyền Sư 
 114 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 6 
 37,730 
 0 
95
 khuongbuidoi 
  Đao Khách 
 114 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 6 
 18,325 
 0 
96
 Kairyu 
  Đại Phu 
 114 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 6 
 19,260 
 0 
97
 Akashi 
  Thương Hào 
 114 
 TongVoMon  
 Chính phái 
 6 
 18,425 
 0 
98
 TranDiep 
  Tử Hào 
 113 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 6 
 60,016 
 0 
99
 TuiTui 
  Quyền Sư 
 113 
 ShowBizGroup  
 Chính phái 
 6 
 15,384 
 0 
100
 Kabigon 
  Diệu Yến 
 113 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 19,350 
 0