Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
101
 DaoXK 
  Đao Khách 
 113 
 ShowBizGroup  
 Chính phái 
 6 
 14,840 
 0 
102
 SoSo 
  Đại Phu 
 113 
  
 Chính phái 
 6 
 25,430 
 0 
103
 HoaVinh 
  Diệu Yến 
 113 
  
 Tà phái 
 6 
 31,490 
 0 
104
 BeLen4 
  Cầm Sư 
 113 
 ShowBizGroup  
 Chính phái 
 6 
 15,960 
 0 
105
 Dao0001 
  Đao Khách 
 113 
 TopHouse  
 Tà phái 
 6 
 19,428 
 0 
106
 XeTank 
  Đao Khách 
 113 
 ShowBizGroup  
 Chính phái 
 6 
 17,910 
 0 
107
 Metagross 
  Thích Khách 
 113 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 6 
 20,705 
 0 
108
 HaoKa 
  Tử Hào 
 113 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 6 
 41,500 
 0 
109
 MaDaoTaiThe 
  Đao Khách 
 113 
 ShowBizGroup  
 Chính phái 
 6 
 42,730 
 0 
110
 MrQuanLe 
  Tử Hào 
 112 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 57,218 
 0 
111
 QuyenVuong 
  Quyền Sư 
 112 
 TongVoMon  
 Chính phái 
 6 
 81,064 
 0 
112
 MlemMlemm 
  Tử Hào 
 112 
 LuongSonBac  
 Tà phái 
 6 
 23,530 
 0 
113
 TienNuDoBo 
  Thần Nữ 
 112 
 ShowBizGroup  
 Chính phái 
 6 
 22,095 
 0 
114
 Buff0004 
  Đại Phu 
 112 
 TopHouse  
 Tà phái 
 6 
 18,535 
 0 
115
 DietTruMaTam 
  Đao Khách 
 112 
 ShowBizGroup  
 Chính phái 
 6 
 19,081 
 0 
116
 Elwin 
  Đàm Hoa Liên 
 112 
 HappyHouse  
 Tà phái 
 6 
 19,105 
 0 
117
 Leon 
  Tử Hào 
 112 
 HappyHouse  
 Tà phái 
 6 
 25,441 
 0 
118
 Dao0003 
  Đao Khách 
 112 
 TopHouse  
 Tà phái 
 6 
 18,195 
 0 
119
 Ella 
  Thần Nữ 
 112 
 HappyHouse  
 Tà phái 
 6 
 19,550 
 0 
120
 King 
  Đao Khách 
 112 
 HappyHouse  
 Tà phái 
 6 
 23,163 
 0 
121
 Lulu 
  Đao Khách 
 112 
  
 Chính phái 
 6 
 19,260 
 0 
122
 Dao0002 
  Đao Khách 
 112 
 TopHouse  
 Tà phái 
 6 
 16,030 
 0 
123
 Yeubops 
  Đao Khách 
 112 
 TongVoMon  
 Chính phái 
 6 
 10,830 
 0 
124
 Lana 
  Đại Phu 
 112 
  
 Chính phái 
 6 
 24,216 
 0 
125
 MrTank 
  Đao Khách 
 112 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 39,785 
 0