Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
176
 Pola 
  Thần Nữ 
 126 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 6 
 26,810 
 0 
177
 MrHoangHieu 
  Diệu Yến 
 126 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 7 
 109,759 
 0 
178
 Natalia 
  Thích Khách 
 125 
 ShowBizGroup  
 Chính phái 
 7 
 76,780 
 0 
179
 TieuMy 
  Kiếm Khách 
 125 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 7 
 45,030 
 0 
180
 Tuhaozz 
  Tử Hào 
 125 
 TongVoMon  
 Chính phái 
 7 
 48,658 
 0 
181
 Lisa 
  Diệu Yến 
 125 
 DemonBaby  
 Chính phái 
 7 
 59,820 
 0 
182
 4Dolas 
  Tử Hào 
 125 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 7 
 69,425 
 0 
183
 6Dolas 
  Tử Hào 
 124 
 HoaLongClan  
 Tà phái 
 7 
 67,320 
 0 
184
 khuongbuidoi 
  Đao Khách 
 124 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 7 
 34,805 
 0 
185
 NeverMore 
  Tử Hào 
 124 
 DemonBaby  
 Chính phái 
 7 
 56,274 
 0 
186
 9Dola 
  Tử Hào 
 124 
 HoaLongClan  
 Tà phái 
 7 
 75,159 
 0 
187
 3Dota 
  Tử Hào 
 124 
 HoaLongClan  
 Tà phái 
 7 
 73,732 
 0 
188
 OngTrumSV 
  Tử Hào 
 124 
 HoaLongClan  
 Tà phái 
 7 
 68,620 
 0 
189
 DieuYenTieuThu 
  Diệu Yến 
 124 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 7 
 14,595 
 0 
190
 DieuThuyen 
  Đại Phu 
 124 
 HoaLongClan  
 Tà phái 
 7 
 49,020 
 0 
191
 Messi 
  Tử Hào 
 124 
 DemonBaby  
 Chính phái 
 7 
 46,090 
 0 
192
 HotArrow 
  Tử Hào 
 124 
 HoaLongClan  
 Tà phái 
 7 
 58,670 
 0 
193
 DaiPhuDamTac 
  Đại Phu 
 124 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 7 
 49,910 
 0 
194
 IceArrow 
  Thích Khách 
 123 
 HoaLongClan  
 Tà phái 
 7 
 57,250 
 0 
195
 2h00 
  Tử Hào 
 123 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 7 
 51,685 
 0 
196
 Migo 
  Thần Nữ 
 123 
  
 Tà phái 
 6 
 23,360 
 0 
197
 HanGioDa 
  Đao Khách 
 123 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 7 
 49,965 
 0 
198
 HoaDa 
  Đại Phu 
 123 
 ShowBizGroup  
 Chính phái 
 7 
 45,590 
 0 
199
 Keely 
  Thần Nữ 
 122 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 6 
 23,515 
 0 
200
 BFuuKhung 
  Đại Phu 
 122 
 HoaLongClan  
 Tà phái 
 7 
 47,160 
 0