Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
1
 HoaHongDo 
 Đao Khách 
 129 
 ATHENA  
 Tà phái 
 7 
 163,230 
76 giờ 36 phút
2
 TaTon 
 Đao Khách 
 126 
 KingMe  
 Tà phái 
 7 
 221,261 
76 giờ 36 phút
3
 LuuTueLamm 
 Đao Khách 
 122 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 7 
 96,641 
76 giờ 36 phút
4
 Dortt 
 Đao Khách 
 120 
 StarBang  
 Tà phái 
 7 
 188,136 
76 giờ 36 phút
5
 HPBxAnna 
 Đao Khách 
 120 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 7 
 188,582 
76 giờ 36 phút
6
 Phuong5 
 Đao Khách 
 119 
 CORONA  
 Chính phái 
 6 
 150,641 
12 giờ 33 phút
7
 ThapNhatLang 
 Đao Khách 
 118 
 ATHENA  
 Tà phái 
 6 
 139,973 
88 giờ 44 phút
8
 DJNgan98 
 Đao Khách 
 118 
 ATHENA  
 Tà phái 
 6 
 110,225 
88 giờ 44 phút
9
 Laguna 
 Đao Khách 
 118 
 HORIZON  
 Chính phái 
 6 
 102,600 
88 giờ 44 phút
10
 TuyetHoa 
 Đao Khách 
 117 
 KingMe  
 Tà phái 
 6 
 77,455 
88 giờ 44 phút
11
 DaoKiemTieu 
 Đao Khách 
 116 
 KingMe  
 Tà phái 
 6 
 134,797 
88 giờ 44 phút
12
 BapCute 
 Đao Khách 
 116 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 134,027 
88 giờ 44 phút
13
 TaolaDao 
 Đao Khách 
 116 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 6 
 89,389 
88 giờ 44 phút
14
 DaoTinhYeu 
 Đao Khách 
 116 
 PhongThanX  
 Tà phái 
 6 
 47,790 
88 giờ 44 phút
15
 JPAzuki 
 Đao Khách 
 115 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 6 
 103,135 
88 giờ 44 phút
16
 HoangLong 
 Đao Khách 
 114 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 136,501 
88 giờ 44 phút
17
 MayMan99 
 Đao Khách 
 114 
 ConOng  
 Chính phái 
 6 
 122,397 
88 giờ 44 phút
18
 BeMua 
 Đao Khách 
 114 
 KingMe  
 Tà phái 
 6 
 164,441 
88 giờ 44 phút
19
 BichDao 
 Đao Khách 
 114 
 HORIZON  
 Chính phái 
 6 
 63,352 
64 giờ 03 phút
20
 AmdBMW 
 Đao Khách 
 113 
 HORIZON  
 Chính phái 
 6 
 79,630 
03 giờ 40 phút
21
 PhantomRush 
 Đao Khách 
 113 
 CORONA  
 Chính phái 
 6 
 27,250 
03 giờ 40 phút
22
 Test111 
 Đao Khách 
 113 
 CORONA  
 Chính phái 
 6 
 55,995 
03 giờ 40 phút
23
 HuyenMy11 
 Đao Khách 
 113 
 KingMe  
 Tà phái 
 6 
 96,185 
03 giờ 40 phút
24
 HuyenMy2014 
 Đao Khách 
 113 
 KingMe  
 Tà phái 
 6 
 92,625 
03 giờ 40 phút
25
 Yooun 
 Đao Khách 
 112 
 StarBang  
 Tà phái 
 6 
 129,594 
21 giờ 06 phút