Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
1
 HPBxAnna 
 Đao Khách 
 97 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 4 
 46,905 
30 giờ 06 phút
2
 DaoGa 
 Đao Khách 
 96 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 4 
 23,595 
13 giờ 47 phút
3
 LadyKiller 
 Đao Khách 
 96 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 4 
 15,770 
16 giờ 58 phút
4
 Laguna 
 Đao Khách 
 95 
 CORONA  
 Chính phái 
 4 
 15,430 
14 giờ 11 phút
5
 TieuHoang 
 Đao Khách 
 92 
  
 Chính phái 
 4 
 14,410 
07 giờ 58 phút
6
 JPAzuki 
 Đao Khách 
 91 
  
 Chính phái 
 4 
 16,575 
04 giờ 52 phút
7
 Phuong5 
 Đao Khách 
 91 
 CORONA  
 Chính phái 
 4 
 18,720 
30 giờ 09 phút
8
 PhantomRush 
 Đao Khách 
 90 
 CORONA  
 Chính phái 
 4 
 13,500 
32 giờ 40 phút
9
 Test111 
 Đao Khách 
 90 
 CORONA  
 Chính phái 
 4 
 13,260 
32 giờ 40 phút
10
 BapCute 
 Đao Khách 
 88 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 4 
 15,670 
31 giờ 32 phút
11
 NhiepPhong 
 Đao Khách 
 88 
 ThienHaHoi  
 Chính phái 
 4 
 19,660 
02 giờ 41 phút
12
 MinhNguyet 
 Đao Khách 
 88 
 ThienHaHoi  
 Chính phái 
 4 
 17,295 
02 giờ 41 phút
13
 3conMEO 
 Đao Khách 
 88 
  
 Tà phái 
 4 
 15,715 
01 giờ 29 phút
14
 Dortt 
 Đao Khách 
 87 
 StarBang  
 Tà phái 
 4 
 16,305 
27 giờ 13 phút
15
 HoangLong 
 Đao Khách 
 86 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 4 
 15,655 
24 giờ 22 phút
16
 HoaHongDo 
 Đao Khách 
 86 
 AmazonCLB  
 Tà phái 
 4 
 12,685 
09 giờ 46 phút
17
 Tankmen 
 Đao Khách 
 86 
  
 Tà phái 
 4 
 15,245 
29 giờ 12 phút
18
 Danisa 
 Đao Khách 
 85 
 ThanGiao  
 Tà phái 
 4 
 14,200 
07 giờ 03 phút
19
 BichDao 
 Đao Khách 
 85 
 CORONA  
 Chính phái 
 4 
 16,475 
07 giờ 35 phút
20
 KuQueo 
 Đao Khách 
 84 
 SinhTuPhu  
 Tà phái 
 4 
 7,390 
29 giờ 58 phút
21
 SatThuPhanDame 
 Đao Khách 
 84 
 HORIZON  
 Chính phái 
 4 
 14,260 
06 giờ 13 phút
22
 Clostz 
 Đao Khách 
 84 
  
 Tà phái 
 4 
 14,750 
13 giờ 50 phút
23
 thanhtruc 
 Đao Khách 
 84 
  
 Chính phái 
 4 
 17,005 
04 giờ 52 phút
24
 ChemPhe 
 Đao Khách 
 84 
 TheKing  
 Tà phái 
 4 
 12,110 
32 giờ 44 phút
25
 TaoZ 
 Đao Khách 
 84 
  
 Chính phái 
 4 
 16,685 
32 giờ 26 phút