Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
1
 HPBxAnna 
 Đao Khách 
 112 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 108,656 
12 giờ 11 phút
2
 Laguna 
 Đao Khách 
 111 
 HORIZON  
 Chính phái 
 6 
 47,385 
12 giờ 11 phút
3
 TuyetHoa 
 Đao Khách 
 109 
 ThanGiao  
 Tà phái 
 5 
 44,210 
12 giờ 11 phút
4
 Test111 
 Đao Khách 
 109 
 CORONA  
 Chính phái 
 5 
 44,370 
12 giờ 11 phút
5
 PhantomRush 
 Đao Khách 
 109 
 CORONA  
 Chính phái 
 5 
 15,495 
12 giờ 11 phút
6
 oloHUBolo 
 Đao Khách 
 107 
 HORIZON  
 Chính phái 
 5 
 11,855 
12 giờ 11 phút
7
 oloLOTolo 
 Đao Khách 
 107 
 HORIZON  
 Chính phái 
 5 
 5,835 
12 giờ 11 phút
8
 Phuong5 
 Đao Khách 
 106 
 CORONA  
 Chính phái 
 5 
 56,925 
06 giờ 15 phút
9
 JPAzuki 
 Đao Khách 
 106 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 5 
 48,935 
10 giờ 30 phút
10
 DaoGa 
 Đao Khách 
 106 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 5 
 47,515 
10 giờ 30 phút
11
 LadyKiller 
 Đao Khách 
 105 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 5 
 38,720 
10 giờ 30 phút
12
 LuuTueLamm 
 Đao Khách 
 105 
 ThanGiao  
 Tà phái 
 5 
 35,265 
01 giờ 24 phút
13
 HoaHongDo 
 Đao Khách 
 104 
 HongKong  
 Tà phái 
 5 
 42,705 
12 giờ 19 phút
14
 3conMEO 
 Đao Khách 
 104 
 StarBang  
 Tà phái 
 5 
 43,980 
07 giờ 24 phút
15
 BapCute 
 Đao Khách 
 104 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 5 
 45,210 
12 giờ 04 phút
16
 TaoZ 
 Đao Khách 
 104 
 ThienHaHoi  
 Chính phái 
 5 
 45,590 
07 giờ 34 phút
17
 TaTon 
 Đao Khách 
 103 
 KingMe  
 Tà phái 
 5 
 63,715 
08 giờ 20 phút
18
 HoangLong 
 Đao Khách 
 103 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 5 
 45,525 
12 giờ 09 phút
19
 Dortt 
 Đao Khách 
 103 
 StarBang  
 Tà phái 
 5 
 61,390 
03 giờ 15 phút
20
 ThapNhatLang 
 Đao Khách 
 102 
 TheKing  
 Tà phái 
 5 
 19,820 
06 giờ 03 phút
21
 KuQueo 
 Đao Khách 
 102 
 ThanGiao  
 Tà phái 
 5 
 11,465 
00 giờ 07 phút
22
 BichDao 
 Đao Khách 
 102 
 CORONA  
 Chính phái 
 5 
 43,990 
09 giờ 02 phút
23
 Buno1 
 Đao Khách 
 102 
  
 Tà phái 
 5 
 28,120 
09 giờ 02 phút
24
 LiLyMai 
 Đao Khách 
 102 
 ATHENA  
 Tà phái 
 5 
 44,745 
20 giờ 20 phút
25
 DaoHoang 
 Đao Khách 
 101 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 5 
 35,045 
11 giờ 35 phút