Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
1
 DongDucHoa 
 Thích Khách 
 107 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 5 
 46,260 
04 giờ 49 phút
2
 Bunny 
 Thích Khách 
 107 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 5 
 36,840 
03 giờ 01 phút
3
 FunnyPig 
 Thích Khách 
 106 
 HORIZON  
 Chính phái 
 5 
 42,790 
07 giờ 20 phút
4
 DoanKich 
 Thích Khách 
 106 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 5 
 58,115 
29 giờ 39 phút
5
 Mira 
 Thích Khách 
 104 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 5 
 51,970 
29 giờ 27 phút
6
 BaoBoi 
 Thích Khách 
 101 
 StarBang  
 Tà phái 
 5 
 16,490 
16 giờ 16 phút
7
 LyLy 
 Thích Khách 
 101 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 5 
 22,465 
05 giờ 45 phút
8
 TamKich 
 Thích Khách 
 98 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 4 
 17,415 
29 giờ 20 phút
9
 NhiKich 
 Thích Khách 
 97 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 4 
 18,085 
29 giờ 26 phút
10
 Khoai 
 Thích Khách 
 97 
 ThanGiao  
 Tà phái 
 4 
 24,040 
05 giờ 44 phút
11
 Gracy 
 Thích Khách 
 97 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 4 
 20,530 
02 giờ 01 phút
12
 NhatKich 
 Thích Khách 
 97 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 4 
 17,610 
29 giờ 29 phút
13
 iBach 
 Thích Khách 
 97 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 4 
 25,765 
03 giờ 54 phút
14
 Kiiler 
 Thích Khách 
 97 
 StarBang  
 Tà phái 
 4 
 18,770 
04 giờ 14 phút
15
 NinJa 
 Thích Khách 
 96 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 4 
 18,080 
04 giờ 57 phút
16
 HoangThuHuyen 
 Thích Khách 
 95 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 4 
 18,515 
02 giờ 26 phút
17
 VVhy 
 Thích Khách 
 94 
  
 Chính phái 
 4 
 16,635 
31 giờ 32 phút
18
 HallowTi 
 Thích Khách 
 93 
 ThanGiao  
 Tà phái 
 4 
 36,500 
04 giờ 33 phút
19
 UngHoangPhuc 
 Thích Khách 
 92 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 4 
 16,950 
15 giờ 19 phút
20
 TanCongThatBai 
 Thích Khách 
 91 
 ThanGiao  
 Tà phái 
 4 
 9,480 
00 giờ 14 phút
21
 Phuong7 
 Thích Khách 
 91 
 CORONA  
 Chính phái 
 4 
 17,485 
29 giờ 46 phút
22
 Fire 
 Thích Khách 
 89 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 4 
 21,250 
05 giờ 42 phút
23
 Lemmm 
 Thích Khách 
 89 
 HORIZON  
 Chính phái 
 4 
 32,310 
04 giờ 20 phút
24
 ChuHeoMap 
 Thích Khách 
 89 
 KsVaKillAuto  
 Chính phái 
 4 
 12,345 
31 giờ 56 phút
25
 PVK12 
 Thích Khách 
 89 
 CORONA  
 Chính phái 
 4 
 10,975 
32 giờ 17 phút