Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
1
 DaiKa 
 Đàm Hoa Liên 
 109 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 5 
 56,500 
16 giờ 31 phút
2
 HarlyQuinn 
 Đàm Hoa Liên 
 109 
 HORIZON  
 Chính phái 
 5 
 52,935 
10 giờ 32 phút
3
 NguyetKiem 
 Đàm Hoa Liên 
 108 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 5 
 47,710 
16 giờ 24 phút
4
 Fiora 
 Đàm Hoa Liên 
 108 
 HORIZON  
 Chính phái 
 5 
 51,825 
32 giờ 47 phút
5
 Dany 
 Đàm Hoa Liên 
 105 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 5 
 41,980 
08 giờ 25 phút
6
 MeThienHa 
 Đàm Hoa Liên 
 105 
 HORIZON  
 Chính phái 
 5 
 30,845 
07 giờ 47 phút
7
 DamHoaLien 
 Đàm Hoa Liên 
 105 
 HORIZON  
 Chính phái 
 5 
 56,665 
09 giờ 16 phút
8
 Krystal 
 Đàm Hoa Liên 
 104 
 HORIZON  
 Chính phái 
 5 
 46,820 
07 giờ 45 phút
9
 CaChep 
 Đàm Hoa Liên 
 104 
 HORIZON  
 Chính phái 
 5 
 67,360 
00 giờ 42 phút
10
 BoTreCon 
 Đàm Hoa Liên 
 103 
 HORIZON  
 Chính phái 
 5 
 41,470 
14 giờ 36 phút
11
 ICatBuiI 
 Đàm Hoa Liên 
 102 
  
 Chính phái 
 5 
 26,730 
15 giờ 04 phút
12
 ARIN 
 Đàm Hoa Liên 
 102 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 5 
 35,310 
04 giờ 28 phút
13
 BachLong 
 Đàm Hoa Liên 
 99 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 4 
 23,200 
32 giờ 26 phút
14
 Titan 
 Đàm Hoa Liên 
 99 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 4 
 16,360 
18 giờ 28 phút
15
 Heroine 
 Đàm Hoa Liên 
 97 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 4 
 20,095 
14 giờ 59 phút
16
 Unikey 
 Đàm Hoa Liên 
 97 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 4 
 21,395 
28 giờ 01 phút
17
 HPBxThienTon 
 Đàm Hoa Liên 
 97 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 4 
 27,015 
04 giờ 02 phút
18
 MacSexy 
 Đàm Hoa Liên 
 96 
 CORONA  
 Chính phái 
 4 
 20,800 
32 giờ 31 phút
19
 LeDem 
 Đàm Hoa Liên 
 95 
 ThienMaCung  
 Tà phái 
 4 
 19,040 
03 giờ 56 phút
20
 ZzSatThanzZ 
 Đàm Hoa Liên 
 94 
  
 Chính phái 
 4 
 14,535 
18 giờ 18 phút
21
 TigerBac 
 Đàm Hoa Liên 
 94 
 StarBang  
 Tà phái 
 4 
 16,930 
10 giờ 05 phút
22
 Rose 
 Đàm Hoa Liên 
 94 
 CORONA  
 Chính phái 
 4 
 23,925 
32 giờ 39 phút
23
 Puka 
 Đàm Hoa Liên 
 94 
 CORONA  
 Chính phái 
 4 
 35,090 
03 giờ 58 phút
24
  ThuThao  
 Đàm Hoa Liên 
 91 
  
 Tà phái 
 4 
 13,795 
03 giờ 58 phút
25
 TrumDevuong 
 Đàm Hoa Liên 
 90 
 SinhTuPhu  
 Tà phái 
 4 
 15,120 
05 giờ 40 phút